Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

INTERREG V-A Litwa - Polska

Zapytanie ofertowe CPUIS.042.1.2019

Znak sprawy: CPUIS.042.1.2019                                                                                                     Giżycko,2019-01-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa przewozowa polegająca na transporcie na konferencję grupy 30 osób z Giżycka do Alytusa (Litwa)  i z powrotem w dniach 02-03.02.2019

 

Postanowienia ogólne:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zdania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zatem zamówienie jest realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy: pn. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.30-15.30

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Usługa przewozowa polegająca na transporcie na konferencję grupy 30 osób z Giżycka do Alytusa  (Litwa) i z powrotem w dniach 02-03.02.2019

 

Zapytanie dotyczy usługi transportu grupy 30 osób z Giżycka do Alytusa i z powrotem w dniach 02-03.02.2019

Wyjazd z Giżycka:

02.02.2019 – godz. 14.30

Wyjazd z Alytusa:

03.02.2019 – godz. 17.00

 

Zamawiający nie zapewnia noclegu i wyżywienia dla kierowcy w Alytusie. W trakcie pobytu w Alytusie przewiduje się możliwość lokalnych transportów na dystansie ok. 30 km podczas  wyjazdu.

Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi po powrocie do Giżycka.

 

Kody CPV

1)       60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2)       60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

3)       60140000-1 Nieregularny transport osób

 

 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 02-03.02.2019 Giżycko - Alytus – Giżycko.

 

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – złącznik nr 2

 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

Ewa Ostrowska – dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

tel. 87 4291336, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko,         

Pokój nr 4 c

lub drogą e-mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

do dnia 25.01.2019 do godz. 12.00.

Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: Usługa przewozowa polegająca na transporcie na konferencję grupy 30 osób z Giżycka do Alytusa i z powrotem w dniach 02-03.02.2019, w przypadku składania oferty drogą e-mailową w temacie wiadomości zaznaczyć: Usługa przewozowa polegająca na transporcie na konferencję grupy 30 osób z Giżycka do Alytusa i z powrotem w dniach 02-03.02.2019. Termin składania ofert upływa 25.01.2019 r. godz. 12.00.  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODZIAŁEM WAG TYCH KRYTERIÓW.

Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie ze wzorem:

PO = PK1 + PK2

PO – liczba punktów przyznanych ofercie

PK1 – liczba punktów za kryterium „Cena”

PK2 – liczba punktów za kryterium „Sprawna klimatyzacja i ogrzewanie w pojeździe”

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

  1. Punkty za kryterium Cena – 80

Sposób obliczenia :

PK1= [Cmin / CR x 80]  

PK1 - ilość uzyskanych  punktów

Cmin  -  najniższa oferowana cena  brutto spośród ocenianych ofert

CR   - cena brutto  rozpatrywanej oferty

 

  1. punkty za kryterium „sprawna klimatyzacja i ogrzewanie w pojeździe”  (PK2) zostaną obliczone następująco: 

- sprawna klimatyzacja i ogrzewanie w pojeździe – 20 punktów

- brak klimatyzacji i ogrzewania lub sprawnej klimatyzacji  i ogrzewania w pojeździe – 0 punktów

Liczby punktów otrzymane za poszczególne kryteria, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co

pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów zapytania ofertowego lub uznania, że zapytanie ofertowe nie dało rezultatu, odwołania postępowania, unieważnienie go w całości lub części w każdym czasie żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zapytania ofertowego, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego.

Okres związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

 

Załączniki:

załącznik nr 1 - Formularz oferty

załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 

Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

 

*******************************************************************************************

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Znak postępowania: CPUIS.042.1.2019

……………………………………………….

Miejscowość, data

Wykonawca:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

                                                                                     Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

Oferta cenowa

w nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego usługi przewozowej polegającej na transporcie na konferencję grupy 30 osób z Giżycka do Alytusa i z powrotem w dniach 02-03.02.2019

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

Netto: ……………………………………………………….. zł

słownie: ..........……………………….…………………………………………………………………………………… zł

VAT: …………… ……………………………………………. zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………. zł

Brutto: ………….………………………………………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………………...………………………………. zł

  1. Pojazd, którym wykonana będzie usługa posiada/nie posiada sprawną klimatyzację i ogrzewanie[1] .
  2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
  3. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, licencjami,  wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

  1. Oświadczam, że:

- zapoznałem/-am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

  1. Oświadczam, że jestem/  nie jestem płatnikiem podatku VAT
  2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: 02-03.02.2019.
  3. Termin związania ofertą: 30 dni

 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..

tel. ………………………………………………………………………….………..

e-mail:………………………………………………………………………………

 

 

podpis osoby upoważnionej: ……………………………………………………..[1] Niepotrzebne skreślić

 

********************************************************************************************

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

…………………, dnia ………………

Dane Oferenta:

 

 

…………………………………………

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr CPUIS.042.1.2019  pn. Usługa przewozowa polegająca na transporcie na konferencję grupy 30 osób z Giżycka do Alytusa i z powrotem w dniach 02-03.02.2019w ramach Projektu pn. „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko”, dofinansowanego w ramach Programu Interreg V A Litwa – Polska 2014 – 2020.

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Ja niżej podpisany(a)

……………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że jestem/nie jestem[1] powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-         posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

……………………………………………………..

podpis Oferenta/Wykonawcy[1] Niepotrzebne skreślić

Jesteś tutaj: