Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Ochrona danych osobowych

.

KLAUZULA INFORMACYJNA-  Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej “Pełna Chata”

Administratorem danych osobowych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku reprezentowane przed Dyrektora, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, numer kontaktowy: (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Furmaniak, z którą można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody na przetwarzanie danych) w celu uczestnictwa w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej „Pełna Chata” w Giżycku.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres uczestnictwa w Klubie, a następnie archiwizowane przez okres 2 lat, do czego obligują Administratora przepisy obowiązującego prawa.  
 4. Ma Pani/Pan prawo do:

a)       dostępu do swoich danych osobowych,

b)       sprostowania swoich danych osobowych,

c)       ograniczenia przetwarzania bądź usunięcia danych (jedynie, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 17 lub art. 18 RODO),

d)       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, a konsekwencją ich niepodania w deklaracji jest brak możliwości uczestnictwa w zajęciach. Zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolna i nie wpływa na uczestnictwo w zajęciach.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA-  Świetlica Socjoterapeutyczna

Administratorem danych osobowych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku reprezentowane przed Dyrektora, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, numer kontaktowy: (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Furmaniak, z którą można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: 
 2. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. wykonania obowiązku prawnego) oraz art. 9 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art.7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) w celu zapewnienia dzieciom zajęć socjoterapeutycznych oraz realizacji zadań świetlicy określonych statutem.
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka są przechowywane przez okres ……………………………...
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie są udostępniane żadnym innym podmiotom, z wyjątkiem tych które mogą zostać do tego upoważnione przez przepisy obowiązującego prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:

a)       dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dziecka,

b)        sprostowania swoich danych osobowych oraz danych dziecka,

c)       ograniczenia przetwarzania bądź usunięcia danych (jedynie, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 17 lub art. 18 RODO),

d)       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że Pana/Pani dane lub dane dziecka są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań placówki, przy czym podanie danych określonych w pkt. 1-5 jest niezbędne do zapisu dziecka na świetlicę. Udzielenie pozostałych informacji jest dobrowolne, jednak znacząco wpłynie na możliwości dostosowania technik terapii do sytuacji życiowej dziecka oraz jego rodziny.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA-  Studenci Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku

Administratorem danych osobowych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku reprezentowane przed Dyrektora, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, numer kontaktowy: (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Furmaniak, z którą można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody na przetwarzanie danych) w celu przyjęcia deklaracji członkostwa w Giżyckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w celu realizacji zadań określonych w statucie. 
 3. Pani/Pana dane mogą być udostępniane jedynie firmie ubezpieczeniowej w zakresie :imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL w przypadku konieczności objęcia Państwa ubezpieczeniem.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez członkostwa, a następnie po jego zakończeniu bądź rezygnacji przez okres 5 lat w celach wynikających z obowiązujących przepisów.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:

a)         dostępu do swoich danych osobowych,

b)        sprostowania swoich danych osobowych,

c)       ograniczenia przetwarzania bądź usunięcia danych (jedynie, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 17 lub art. 18 RODO),

d)         wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Uniwersytetu, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości przyjęcia w poczet członka. Zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolna i nie wpływa na uczestnictwo w zajęciach.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA-  Posiadacze Giżyckiej Karty Seniora

Administratorem danych osobowych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku reprezentowane przed Dyrektora, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, numer kontaktowy: (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Furmaniak z którą można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody na przetwarzanie danych) w celu niniejszego wniosku oraz wydania Karty Seniora. 
 3. Pani/Pana dane nie są udostępniane żadnym podmiotom, w tym nie są udostępniane partnerom projektu.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez udziału w programie Karta Seniora. Administrator usunie Państwa dane po złożeniu rezygnacji w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia rezygnacji bądź wygaśnięcia ważności karty.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych,

b)       sprostowania swoich danych osobowych,

 • o)       ograniczenia przetwarzania bądź usunięcia danych (jedynie, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 17 lub art. 18 RODO),

c)       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,

d)       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w programie Karta Seniora, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości wydania Karty.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA-  Zezwolenia na sprzedaż alkoholu- WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAZ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku reprezentowane przed Dyrektora, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, numer kontaktowy: (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Furmaniak z którą można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zw. art.18 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), w celu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o które Pan/Pani wnioskuje.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres, na który wnioskuje Pan/Pani o wydanie zezwolenia, a następnie archiwizowane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Ma Pani/Pan prawo do:

a)        dostępu do swoich danych osobowych,

b)        sprostowania swoich danych osobowych,

c)        ograniczenia przetwarzania bądź usunięcia danych (jedynie, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 17 lub art. 18 RODO),

d)       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika wprost z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a konsekwencją niepodania danych jest odrzucenie wniosku ze względu na jego braki formalne. Podanie numeru kontaktowego oraz adresu e-mail jest dobrowolne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA-  Zezwolenia na sprzedaż alkoholu- WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA JEDNORAZOWEGO NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku reprezentowane przed Dyrektora, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, numer kontaktowy: (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Furmaniak z którą można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zw. art.18 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), w celu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o które Pan/Pani wnioskuje.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres, na który wnioskuje Pan/Pani o wydanie zezwolenia, a następnie archiwizowane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Ma Pani/Pan prawo do:

a)       dostępu do swoich danych osobowych,

b)      sprostowania swoich danych osobowych,

c)       ograniczenia przetwarzania bądź usunięcia danych (jedynie, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 17 lub art. 18 RODO),

d)       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika wprost z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a konsekwencją niepodania danych jest odrzucenie wniosku ze względu na jego braki formalne. Podanie numeru kontaktowego oraz adresu e-mail jest dobrowolne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA- Wniosek O Przyznanie Certfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom”

 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku reprezentowane przed Dyrektora, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, numer kontaktowy: (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Furmaniak, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w konkursie o przyznanie certyfikatu „Miejsce przyjazne Seniorom”.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. Dostęp do danych będą mieli upoważnieni członkowie komisji Rady Seniorów działającej przy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. Informacja o instytucjach, które otrzymają certyfikat zostaną opublikowane w mediach.
 4. Wnioski o przyznanie certyfikatu będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ogłoszenia informacji o przyznaniu bądź odmowie przyznania certyfikatu.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych, o ile ograniczenia tych uprawnień nie wynikają z przepisów. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych bądź zgłoszenie żądaniu usunięcia danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
 6. Osoba, która uważa, ze jej dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie a ich niepodanie będzieskutkowało odrzuceniem wniosku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA- Kandydat Na Pracownika

Administratorem danych osobowych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku reprezentowane przed Dyrektora, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, numer kontaktowy: (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej  jest PaniKatarzyna Furmaniak email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]- tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zw. z art. 221 §1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy, na które Pan/ Pani aplikuje.
 2. Dane osobowe zawarte w kwestionariuszu osobowym nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.
 3. Kwestionariusz osobowy będzie przechowywany przez okres rekrutacji na dane stanowisko pracy, a po tym czasie:

-         trwale usuwany, w przypadku osób, które nie zostaną wybrane na dane stanowisko,

-         pozostawiany w aktach osobowych, w przypadku osób wybranych na dane stanowisko przez okres zatrudnienia a następnie archiwizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w RODO.

5. Osoba, która uważa, ze jej dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa).

 1. Obowiązek podania danych wynika z art. 221§1 Kodeksu Pracy, a odmowa ich podania jest jednoznaczna z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych znajdujących się w CV jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych.

 

 

 

 

 

 

 

 [1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Jesteś tutaj: