Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Door-to-door

Nabór na stanowisko- KIEROWCA

 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku

ogłasza nabór na stanowisko

kierowcy

w ramach „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

STANOWISKO : Kierowca

MIEJSCE PRACY : GMINA MIEJSKA GIŻYCKO, CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ul. Sikorskiego 3 b, 11-500 Giżycko

FORMA ZATRUDNIENIA – umowa o pracę

WYMIAR ETATU: 3/4

ILOŚĆ ETATÓW: 1

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 7 czerwca 2024 r.

I.WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

Wymagania niezbędne:

- prawo jazdy kat. B,

- wykształcenie zawodowe,

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- uprawnienia do zawodowego przewozu środkiem transportu do 9 osób,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy,

- umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania problemów,

-odporność na stres i praca pod presją czasu,

-opanowanie , punktualność, empatia.

II . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- przewóz osób niepełnosprawnych lub mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się,

- dbanie o stan techniczny i ogólny pojazdu, utrzymywanie karoserii i wnętrza pojazdu
w czystości,

- przestrzeganie terminów przeglądów technicznych

- rozliczanie na bieżąco zużycia paliwa i prowadzenie kart drogowych pojazdu.

III. Wymagane dokumenty:

- własnoręcznie podpisane CV,

- własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

- pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania
z pełni praw publicznych,

- pisemne oświadczenie o niekaralności,

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty osobiście w biurze CPUIS , ul. Słowiańska 2/7, 11-500 Giżycko lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do biura)  
w terminie do dnia 07.06.2024r. do godz. 15.30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko pracy kierowcy ”.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi, a po upływie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu wszystkie dokumenty aplikacyjne, z wyjątkiem dokumentów kandydata, który zostanie wybrany na stanowisko, podlegają zniszczeniu.

Informacje dodatkowe.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów ww. dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie: www.centrumprofilaktyki.pl; www.bip.gizycko.pl

Dodatkowych informacji o naborze udziela Julia Pośrednik-Zajączkowska,
tel. 87 428 22 57, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Planowany okres zatrudnienia w wymiarze ¾ etat: lipiec 2024 – grudzień 2024.

Zastrzega się prawo unieważnienia naboru, bądź niewybrania kandydata/kandydatki bez podania przyczyny.

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

 

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień
  i Integracji Społecznej w Giżycku reprezentowane przed Dyrektora, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, numer kontaktowy: (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej jest Pani Katarzyna Furmaniak email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]-
  wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zw. z art. 221 §1 Kodeksu Pracy w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy, na które Pan/ Pani aplikuje.
 4. Dane osobowe zawarte w kwestionariuszu osobowym nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.
 5. Kwestionariusz osobowy będzie przechowywany przez okres rekrutacji na dane stanowisko pracy, a po tym czasie:
 • trwale usuwany, w przypadku osób, które nie zostaną wybrane na dane stanowisko,
 • pozostawiany w aktach osobowych, w przypadku osób wybranych na dane stanowisko przez okres zatrudnienia a następnie archiwizowany zgodnie
  z obowiązującymi przepisami. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania,
  o ile spełnione zostaną przesłanki określone w RODO.
 1. Osoba, która uważa, ze jej dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny
  z przepisami ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa).
 2. Obowiązek podania danych wynika z art. 221§1 Kodeksu Pracy, a odmowa ich podania jest jednoznaczna z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych znajdujących się w CV jest dobrowolne i jednoznaczne
  z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych.
Jesteś tutaj: