Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Streetworking Giżycko

Konkurs na wykonywanie zadań streetworkera - do 11.08.2014

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie wykonywania zadań  streetworkera

 

Zadaniem streetworkera będzie  docieranie i obejmowanie pomocą dzieci i młodzieży z terenu miasta Giżycka,  które nie korzystają z  tradycyjnych form pomocy, wsparcia i opieki. Cele:   profilaktyka, redukcja szkód, zmiana postaw społecznych, ograniczanie zachowań ryzykownych, integracja społeczna, nieformalna edukacja  oraz w miarę możliwości włączenie adresatów do stacjonarnych form wsparcia prowadzonych przez instytucje i organizacje społeczne.

 

Powyższe zadania będą realizowane na terenie miasta Giżycka w godzinach popołudniowych przez 3 dni w tygodniu, po 3 godz. dziennie, możliwa praca w weekendy. Z realizatorem usług będzie zawarta umowa zlecenie. Przewidujemy zatrudnienie dwóch steetworkerów w okresie od 25 sierpnia do 31 grudnia 2014 r. Wynagrodzenie ustalone będzie w oparciu o ilość faktycznie przepracowanych godzin oraz stawkę godzinową brutto 40 zł. Stawka godzinowa obejmuje również składkę na ubezpieczenie społeczne.

Wymagania:

 • udział w szkoleniu podstawowym z zakresu pracy metodą streetworking
 • systematyczny nadzór streetworkerski na terenie określonej  części miasta
 • przeprowadzenie diagnozy środowiska dzieci i młodzieży
 • podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z młodzieżą,  udzielanie wsparcia emocjonalnego i pomoc w znalezieniu możliwych sposobów rozwiązań sytuacji trudnych (np. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, organizowanie pomocy w nauce)
 • organizowanie treningów umiejętności społecznych (np. wyjścia i prace grupowe lub organizacja zajęć sportowych, animacyjnych)
 • wspieranie młodzieży w realizacji działań o charakterze społecznym, kulturalnym, artystycznym lub sportowym
 • prowadzenie odpowiedniej, zgodnej z wymogami dokumentacji dotyczącej pracy
 • systematyczny udział w superwizjach
 • kontakt z jednostkami zajmującymi się pomocą społeczną oraz innymi bezpośrednio lub pośrednio powiązanymi z obszarem pracy streetworkerów
 • kandydat zatrudniony na stanowisku streetworkera musi odznaczać się szczególną kreatywnością, otwartością i zaangażowaniem, niezbędnymi do wykonywania swoich obowiązków
 • wykształcenie minimum średnie , doświadczenie w pracy z młodzieżą, mile widziane doświadczenie w pracy pedagoga ulicy
 • zainteresowania w kierunku nauk społecznych i pedagogicznych (resocjalizacja, animacja, socjologia, pedagogika, psychologia itp.), znajomość problematyki dot. dzieci i  młodzieży
 • podstawowa wiedza w zakresie edukacji zdrowotnej i pomocy medycznej.

Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy,

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5) referencje, opinie,

6) oświadczenie, że osoba aplikująca nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona oraz jest osobą niekaraną.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy powinny być podpisane z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)".

 

 Oferty należy składać do biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Al. 1 Maja 14 w terminie do dnia 11 sierpnia  2014 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do biura Centrum Profilaktyki UiIS. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta – streetworker.”Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Informacje szczegółowe odnośnie konkursu  można uzyskać osobiście w biurze Centrum Profilaktyki lub telefonicznie 87 429 13 36. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu lub nie rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

 

 

Jesteś tutaj: