Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Regulamin

REGULAMIN
GIŻYCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

§ 1

Podstawy prawne.

Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku  działa w oparciu o statut Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. Jest dobrowolnym zrzeszeniem słuchaczy pragnących rozwijać  swoje zainteresowania w zakresie naukowym, artystycznym, sportowym i rekreacyjnym

 

§  2

Struktura organizacyjna.

1. Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w strukturach organizacyjnych Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

2. Uniwersytetem kieruje dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień .

3. Za całokształt działań Uniwersytetu odpowiedzialny jest Koordynator do spraw Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku .

4. Uniwersytet współpracuje z pracownikami naukowymi gwarantującymi wysoki poziom merytoryczny wykładów i seminariów.

5. Organem nadzorującym działalność merytoryczną Uniwersytetu jest Rada Programowa działająca pod kierownictwem Rektora.

 

Koordynator Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest odpowiedzialny za:

1. Organizację zajęć Uniwersytetu.

2. Poziom merytoryczny i prawidłową realizację programu.

3. Zgodność działań z przepisami prawa i wytycznymi dyrektora Centrum Profilaktyki.

4. Bieżące informowanie dyrektora Centrum Profilaktyki o pracy.

5. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności dla organu prowadzącego.

6. Prowadzenie dokumentacji.

 

Rada Programowa

1. Współpracuje z pracownikami naukowymi.

2. Uczestniczy w merytorycznym opracowaniu tematyki zajęć .

3. Współpracuje z Dyrektorem CPUiIS i Koordynatorem oraz Radą Słuchaczy.

 

Rada Słuchaczy

1. W skład Rady Słuchaczy wchodzi 5 osób wybranych na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy.

2. Na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza , skarbnika, kronikarza i członka.

3. Kadencja Rady Słuchaczy trwa 1 rok akademicki.

4. Ogólne Zebranie Słuchaczy obraduje przynajmniej raz w roku.

5.Obrady Ogólnego Zebrania Słuchaczy są protokołowane i podpisuje je sekretarz oraz przewodniczący obrad.

6. Zadaniem Rady Słuchaczy jest:

 • inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych,
 • współpraca z Koordynatorem i Radą Programową
 • informowanie Koordynatora o potrzebach Słuchaczy dotyczących organizacji i tematyki zajęć.
 • Rada raz w semestrze spotyka się z Koordynatorem w celu omówienia spraw bieżących.

 

§  3

Cele i formy działania Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

1. Prowadzenie form działalności:

 • edukacyjnej
 • zdrowotnej
 • kulturalnej
 • twórczej oraz turystyczno -krajoznawczej

2. Włączanie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego .

3. Umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego.

 

W/w cele realizowane będą poprzez :

1. Wykłady, seminaria, konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki.

2. Praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sztuk artystycznych.

3. Nauka języków obcych i obsługi komputera.

4. Spotkania z ludźmi nauki, sportu, polityki i mediów.

5. Aktywna działalność turystyczno -krajoznawcza.

6. Rozwijanie działalności w kołach i zespołach zainteresowań .

7. Samopomoc koleżeńska.

8. Prowadzenie działalności kronikarsko- informacyjnej.

 

§  4

Prawa i obowiązki Słuchaczy

Słuchaczem GUTW może być osoba, która osiągnęła wiek 50+, emerytalny, jest na rencie inwalidzkiej , niepełnosprawna dysponująca wolnym czasem i która dokonała formalnego zgłoszenia wg trybu ustalonej rejestracji.

Słuchacze mają prawo do:

1. Uczestniczenia w wykładach i innych zajęciach organizowanych przez GUTW.

2. Korzystania z urządzeń , pomieszczeń przeznaczonych dla słuchaczy

3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności GUTW.

 

Do obowiązków Słuchacza należy:

1. Stosowanie się do regulaminu GUTW.

2. Branie udziału we wszystkich zajęciach zgodnie z przyjętymi zasadami.

3. Przestrzeganie zaleceń Dyrektora CPUiIS oraz Koordynatora GUTW.

4. Terminowego opłacania czesnego ( w ciągu m-ca od rozpoczęcia kolejnych semestrów).

5. Zaleganie z opłatami co najmniej za jeden semestr skutkuje skreśleniem z listy .

6. W przypadku rezygnacji z przynależności do GUTW organ prowadzący nie zwraca czesnego.

7. Zapisanie się po rozpoczęciu zajęć nie zwalnia Słuchacza z wpłaty pełnego czesnego.

8. Warunkiem uczęszczania na zajęcia jest posiadanie legitymacji lub indeksu.

9. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest powstanie grupy , której liczebność określa Koordynator.

10. Przestrzeganie norm współżycia społecznego opartego na wzajemnej życzliwości i lojalności .

11. Członkostwo wygasa poprzez:

 • dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie
 • skreślenie z powodu nieopłacenia czesnego przez okres jednego semestru
 • wykluczenie w przypadku rażącego naruszenia norm współżycia społecznego

 

§  5

Finanse, baza lokalowa

1. Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku  zapewnia:

 • pomieszczenia do prowadzenia zajęć,
 • pracę Koordynatora,
 • obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny,
 • obsługę finansowo- księgową.

2. Środki finansowe na działalność Uniwersytetu pochodzą  z:

 • opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie czesnego,
 • środków własnych CPUiIS,
 • opłat za zajęcia fakultatywne
 • darowizn

3. Wysokość czesnego jest corocznie ustalona przez Dyrektora CPUiIS.

 

§  6

Postanowienia końcowe

Zmiany treści regulaminu dokonuje organ prowadzący po konsultacji z Radą Programową i Radą Słuchaczy

 

Dyrektor

Ewa Ostrowska

Jesteś tutaj: