Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Rada Seniorów

Zapraszamy do zgłaszania Miejsc Przyjaznych Seniorom - do 31.12.2022

Konkurs „Miejsce przyjazne seniorom” to inicjatywa Giżyckiej Rady Seniorów
we współpracy z Burmistrzem Giżycka i Centrum Proflaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej , zapoczątkowana w 2019 r.
 
Głównym celem konkursu jest wyróżnienie i promocja instytucji, przedsiębiorstw, a także organizacji, które poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych, oferowanie  produktów, usług i zniżek wychodzą  poza standardową komunikację z konsumentem i opiera się na zrozumieniu potrzeb osób starszych. Tym samym przyczyniają się do tego do tego, że osoby starsze traktowane są w sposób godny i czują się potrzebne oraz dowartościowane.
 
Zgłoszenia do konkursu należy składać do 31 grudnia  r. do biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko zgodnie z regulaminem konkursu. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska, tel.  87 429 13 36, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Dokumenty konkursowe w wersji do pobrania znajdują się na stronie: https://bip.gizycko.pl/jednostki_podlegle/2/282/centrum_profilaktyki_uzaleznien_i_integracji_spolecznej

 

 

REGULAMIN KONKURSU

M I E J S C E  P R Z Y J A Z N E   S E N I O R O M

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady konkursu ,,Miejsce Przyjazne Seniorom " oraz tryb jego przeprowadzenia.

2. Organizatorem konkursu jest Giżycka Rada Seniorów  we współpracy  z Burmistrzem Giżycka. Ze strony Burmistrza konkurs realizuje Centrum Profilatyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

II. Idea i cele

1. Ideą  Konkursu jest zmienianie  świadomości społeczeństwa poprzez promowanie instytucji zainteresowanych potrzebami  osób starszych.

2. Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie  i promocja instytucji, przedsiębiorstw,  organizacji , które poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych i oferowanie  odpowiednich produktów , usług i zniżek oraz świadczonych przez nie usług  (płatnych  i bezpłatnych) wychodzi  poza standardową  komunikację z konsumentem i opiera  się  na zrozumieniu  potrzeb  osób starszych.  Przyczyniając  się  do tego, że osoby starsze traktowane są  w sposób godny i czują się potrzebne  oraz dowartościowane. 

3. Udział w Konkursie  jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Konkurs ma charakter miejski.

III Warunki uczestnictwa

1. O tytuł ,,Miejsce Przyjazne Seniorom"  mogą się ubiegać instytucje , które   w swojej działalności podejmują również działania skierowane do osób starszych .

2. Do Konkursu  mogą  zgłosić się  instytucje, które mają siedzibę na terenie miasta Giżycko lub prowadzą działalność na terenie miasta. Instytucje mogą też być zgłoszone przez osoby trzecie za zgodą ich przedstawicieli, na przykład:

a) podmioty gospodarcze - przychodnie lekarskie, sklepy, punkty usługowe i inne,

b) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - stowarzyszenia , fundacje, parafie.,

c) organy administracji publicznej - urzędy

d) jednostki organizacyjne podległe administracji publicznej lub nadzorowane  przez te organy - np. muzea, domy kultury,

 e) apteki, banki;

f) organizatorzy wydarzeń cyklicznych.

3. Zgłoszenia do tytułu ,,Miejsce przyjazne seniorom" należy dokonać na formularzu określonym  w Załączniku  nr 1 do Regulaminu Konkursu, w/w wniosek powinien być dostarczony do Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. 1Maja 14 ,11-500 Giżycko do dnia 31 grudnia  każdego roku - osobiście

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na w/w adres

-jako skan wniosku w formie cyfrowej z dopiskiem Konkurs ,,Miejsce Przyjazne Seniorom" przesłany na  adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

4. Przesyłając  zgłoszenie Zgłaszający  akceptuje regulamin  Konkursu.

5. Zgłoszenia do Konkursu mogą  dokonać :

- instytucje

- firmy

- organizacje społeczne

-urzędy

- każdy pełnoletni mieszkaniec Giżycka, który do wniosku  dodatkowo winien dołączyć pisemną zgodę  na udział  w Konkursie o przyznanie Certyfikatu  ,,Miejsce Przyjazne Seniorom" osoby/osób upoważnionych do reprezentowania instytucji/obiektu na przystąpienie do Konkursu i tym samym ubieganie się o Certyfikat, stanowiącą załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu.

6. Podmiot ubiegający się o certyfikat  powinien spełniać co najmniej dwa z poniżej podanych kryteriów realizowanych poprzez:

- posiadać ofertę usług lub produktów dostosowaną do potrzeb osób starszych lub specjalną  skierowaną  do tej grupy społecznej , realizowaną np. poprzez wstęp bezpłatny lub/i atrakcyjne zniżki i rabaty;

- być organizatorem lub współorganizatorem wydarzenia cyklicznego dedykowanego seniorom  lub o charakterze międzypokoleniowym;

- posiadać odpowiednie rozwiązania techniczno-budowlane oraz wyposażenie  powierzchni użytkowej  służące  niwelowaniu barier architektonicznych, w celu dostosowania  do potrzeb osób starszych;

- być miejscem, do którego uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie  dla wszystkich grup wiekowych;

- dbać o odpowiednią obsługę  i komunikację wydarzenia np. druki o odpowiedniej  wielkości czcionki, jasno i jednoznacznie podane  dane kontaktowe i informacje o miejscu planowanego wydarzenia, dobrze poinformowana obsługa/punkt informacji ;

- aktywnie promuje swoją ofertę skierowaną do seniorów, spostrzega potrzeby osób starszych.

7. Podmioty, które otrzymają Certyfikat, zostaną oznaczone specjalnym znakiem graficznym informującym o wyróżnieniu jak  również będą  miały prawo do posługiwania się w działaniach promocyjnych tytułem  ,,Miejsce Przyjazne Seniorom w Giżycku" przez trzy lata od chwili przyznania Certyfikatu.

8. Wykaz instytucji , które otrzymają Certyfikat , zostanie  opublikowany na stronie www.gizycko.pl, www.centrumprofilaktyki.pl. Informacja  będzie również przekazana mediom.

IV.  Procedura przyznania tytułu

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu  Konkursu  oraz wyłonienia laureatów zostanie powołana Komisja Konkursowa i Kapituła Konkursowa.

2. Komisję Konkursową w składzie co najmniej pięcioosobowym , powołuje Rada Giżyckich Seniorów. Komisja odpowiedzialna jest  za weryfikację zgłoszonych  wniosków oraz wizytację zgłoszonych miejsc.

3. Rozpoznanie wniosków  wraz z wizytacjami zgłoszonych miejsc  nie może trwać dłużej niż 30 dni , licząc od dnia upływu terminu składania wniosków  o przystąpienie do Konkursu.

4. Komisjadokonuje oceny na ,,Formularzu oceny podmiotu ubiegającego się   o Certyfikat Miejsce Przyjazne Seniorom w Giżycku"  stanowiącym załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu, a następnie przekazuje go w ciągu 7 dni Kapitule Konkursowej.

5. Kapituła Konkursowa, w składzie co najmniej dwóch członków wskazanych przez Burmistrza Miasta Giżycko  i trzech przez Radę Giżyckich Seniorów, podejmuje ostateczną decyzję  o przyznaniu  Certyfikatu ,,Miejsce Przyjazne Seniorom w Giżycku", na formularzu , o którym mowa w ust. 4.

 

V Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy Konkursu  nie zwracają złożonych dokumentów i zastrzegają  sobie prawo  do publikowania  ich treści oraz przetwarzania  na cele Konkursu.

2.  W przebiegu Konkursu nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Załączniki:

1. Zgłoszenie do tytułu ,,Miejsce Przyjazne Seniorom w Giżycku".

2. Zgoda na udział w Konkursie (w przypadku gdy zgłaszającym dany podmiot jest osoba fizyczna).

3. Formularz oceny podmiotu ubiegającego się o Certyfikat  ,,Miejsce Przyjazne Seniorom w Giżycku".

 

 ********************************************************************************************

Załącznik Nr 1

                                                                                                                    do Regulaminu Konkursu                                                     

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE CERTFIKATU „MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM”

 

 

DANE TELEADRESOWE

Nazwa instytucji lub organizacji:

 

Forma prawna

instytucji lub organizacji:

 

Adres:

 

Telefon stacjonarny:

 

Strona www:

 

Adres e-mail:

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI (max.300 znaków)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W JAKI SPOSÓB PODMIOT SPEŁNIA KRYTERIA PRZYZNANIA CERTYFIKATU?

- opis oferty skierowanej do seniorów (max. 2000 znaków).

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

……………………………………                                                                                    ……………………………………………..

miejsce i data                                                                                                                   podpis osoby składającej wniosek *

*W przypadku zgłoszenia instytucji, organizacji podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wraz z pieczątką.

UWAGA: Do wniosku można dołączyć krótką dokumentację prezentującą, wskazane w uzasadnieniu, działania na rzecz osób starszych (zdjęcia, artykuły prasowe, prezentacje multimedialne, itp.).

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym wniosku dla potrzeb realizacji niniejszego konkursu. Poniższą zgodę można cofnąć w każdym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

 

……………………………………………

                                                                                                                                                    data i podpis

 

 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku reprezentowane przed Dyrektora, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, numer kontaktowy: (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 
  1. Inspektorem Ochrony Danych jest PaniKatarzyna Furmaniak e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
    1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w konkursie o przyznanie certyfikatu „Miejsce przyjazne Seniorom”.
  1. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. Dostęp do danych będą mieli upoważnieni członkowie komisji Rady Seniorów działającej przy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. Informacja o instytucjach, które otrzymają certyfikat zostaną opublikowane w mediach.
  2. Wnioski o przyznanie certyfikatu będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ogłoszenia informacji o przyznaniu bądź odmowie przyznania certyfikatu.
  3. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych, o ile ograniczenia tych uprawnień nie wynikają z przepisów. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych bądź zgłoszenie żądaniu usunięcia danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
  4. Osoba, która uważa, ze jej dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  5. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie a ich niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

 ***********************************************************************************

Załącznik nr 2

do Regulaminu Konkursu

 

 

 

 

 

 

 

                                   ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

 

 

 

Wyrażam zgodę na zgłoszenie

……….....................................................................................................................................

/nazwa instytucji lub organizacji/

 

do udziału w Konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom w Giżycku”

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... ...............................................

 

Podpis osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania wraz z pieczęcią                         Data:

Jesteś tutaj: