Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

INTERREG V-A Litwa - Polska

Zapytanie ofertowe CPUIS.042.11.2018

Znak sprawy: CPUIS.042.11.2018                                                                                                                                                                                                                                            Giżycko, 2018-10-29

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa edukacyjna – zajęcia dla seniorów  - sztuki piękne

           

1.       Postanowienia ogólne:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zdania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zatem zamówienie jest realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego.

2.       ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy: pn. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.30-15.30

 3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna - zajęcia dla seniorów – sztuki piękne

 Zapytanie dotyczy usługi prowadzenia zajęć z zakresu sztuk pięknych (malowanie, rysunek) dla 14 osób łącznie, w terminie od 7 listopada  do 19 grudnia 2018 r.  w wymiarze : 4 x 3 godziny w tygodniu i 3 x 2 godziny w tygodniu, tj. środa godz. 10.00 – 13.00 i środa godz. 10.00 – 12.00, łącznie 18 godzin zegarowych.  Miejsce prowadzenia zajęć – Giżycko, MKIS Pełna Chata, ul. Królowej Jadwigi 3 a.

 Zamawiający zapewnia salę szkoleniową w terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zmianę terminów w przypadku zapewnienia przez wykonawcę równoważnego miejsca i infrastruktury na terenie miasta Giżycka po uzgodnieniu z zamawiającym. Okres realizacji nie może ulec zmianie.  

Od wykonawcy oczekuje się zapewnienia materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych dla wszystkich uczestników zajęć.

Wykonawca  powinien mieć profesjonalne przygotowanie do przeprowadzenia zajęć, które powinien okazać na żądanie zamawiającego oraz posiadać umiejętności do realizacji  przedmiotu  zamówienia.

 

 4.       TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 7 listopada  – 19 grudnia 2018 r., teren miasta Giżycka.

 

5.       ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym z załączniku nr 1.

-  oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 2

- oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – załącznik nr 3.

  

 6.       OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

Ewa Ostrowska – dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

tel. 87 4291336, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 7.       OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko,         

Pokój nr 4 c

lub drogą e-mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

do dnia 5.11.2018 do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5.11.2018 o godz. 15.10 w siedzibie Zamawiającego w pok. 4 c.

Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem:  Usługa edukacyjna – zajęcia dla seniorów – sztuki piękne, w przypadku składania oferty drogą e-mailową w temacie wiadomości zaznaczyć: Usługa edukacyjna – zajęcia dla seniorów – sztuki piękne.

Termin składania ofert upływa 5.11.2018 r. godz. 15.00.  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

8.       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODZIAŁEM WAG TYCH KRYTERIÓW.

 

Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie ze wzorem:

PO = PK1 + PK2

PO – liczba punktów przyznanych ofercie

PK1 – liczba punktów za kryterium „Cena”

PK2 – liczba punktów za kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami”

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

  1. Punkty za kryterium Cena – 80

Sposób obliczenia :

PK1= [Cmin / CR x 80] 

PK1 - ilość uzyskanych  punktów

Cmin  -  najniższa oferowana cena  brutto spośród ocenianych ofert

CR   - cena brutto  rozpatrywanej oferty

 

2. Punkty za kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami”  (PK2) zostaną obliczone następująco: 

- brak doświadczenia  - 0 punktów

- od 0 do 1 roku  – 5 punktów

- od 1 roku do 2 lat – 10 punktów

- powyżej 2 lat – 20 punktów.

Liczby punktów otrzymane za poszczególne kryteria, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.

 

 

 

 9.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów zapytania ofertowego lub uznania, że zapytanie ofertowe nie dało rezultatu,

b)      odwołania postępowania, unieważnienie go w całości lub części w każdym czasie

c)       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zapytania ofertowego,

d)      zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

e)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego.

g)      okres związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

 

Załączniki:

a)      załącznik nr 1 - Formularz oferty

b)      Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

c)       Załącznik nr 3 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

 ***************************************************************************************

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Znak postępowania: CPUIS.042.11.2018

……………………………………………….

Miejscowość, data

Wykonawca:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

                                                                                     Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

Oferta cenowa

w nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego usługi edukacyjnej – zajęcia dla seniorów  - sztuki piękne

 

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

 

Netto: ……………………………………………………….. zł

słownie: ..........……………………….…………………………………………………………………………………… zł

VAT: …………… ……………………………………………. zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………. zł

Brutto: ………….………………………………………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………………...………………………………. zł

  1. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami:

- brak doświadczenia

- od 0 do 1 roku 

- od 1 roku do 2 lat

- powyżej 2 lat [1]

  1. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
  2. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

  1. Oświadczam, że:

- zapoznałem/-am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

  1. Oświadczam, że jestem/  nie jestem płatnikiem podatku VAT
  2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: 7 listopada – 19 grudnia  2018 r.
  3. Termin związania ofertą: 30 dni

 

 

Osoba do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..

tel. ………………………………………………………………………….………..

e-mail:………………………………………………………………………………

 

 

podpis osoby upoważnionej: ……………………………………………………..[1] Właściwe podkreślić

**********************************************************************************************
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Znak postępowania: CPUIS.042.11.2018

…………………, dnia ………………

Dane Oferenta:

 

 

…………………………………………

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr CPUIS.042.11.2018  pn. Usługa edukacyjna – zajęcia dla seniorów  - sztuki piękne w ramach Projektu pn. „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko”, dofinansowanego w ramach Programu Interreg V A Litwa – Polska 2014 – 2020

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Ja niżej podpisany(a)

……………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że jestem/nie jestem[1] powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-         posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

……………………………………………………..

podpis Oferenta/Wykonawcy[1] Niepotrzebne skreślić

 

*****************************************************************************************

Znak postępowania: CPUIS.042.11.2018

 

                                                          Załącznik nr 3

 

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć z seniorami.

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że posiadam …… - letnie /nie posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami w następujących instytucjach, uczelniach, szkołach:

Lp.

Okres

Miejsce prowadzenia zajęć

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

                                          

 

…….………………………

 

Podpis wykonawcy

 

 

Jesteś tutaj: