Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

INTERREG V-A Litwa - Polska

Zapytanie ofertowe CPUIS.042.10.2018

Znak sprawy: CPUIS.042.10.2018                                                                                            Giżycko, 2018-10-04

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa edukacyjna – zajęcia dla seniorów (Część I – język angielski, Część II – zajęcia psychologiczno-gerontologiczne, Część III – taniec towarzyski, Część IV – taniec ludowy, Część  V– zajęcia teatralne, Część  VI– piosenka biesiadna, Część VII – nowoczesne technologie (zajęcia komputerowe)

           

1.       Postanowienia ogólne:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zdania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zatem zamówienie jest realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego.

2.       ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy: pn. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.30-15.30

 3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna - zajęcia dla seniorów

 

Część I – język angielski

Zapytanie dotyczy usługi prowadzenia zajęć z języka angielskiego (grupa podstawowa i średniozaawansowana) dla 20 osób łącznie, w terminie od 22 października do 19 grudnia 2018 r.  w wymiarze siedmiu godzin tygodniowo: poniedziałek godz. 10.00 – 14.00, środa 9.00 – 11.00, piątek 9.00 – 10.00, łącznie 64 godziny zegarowe. Miejsce prowadzenia zajęć – Klub Seniora w Giżycku, ul. Królowej Jadwigi 9 b i MKIS Pełna Chata, ul. Królowej Jadwigi 3 a.

 

Część II – zajęcia psychologiczno-gerontologiczne

Zapytanie dotyczy usługi prowadzenia zajęć psychologiczno-gerontologicznych w formie wykładowej dla grupy 30 osób  w terminie od 24 października do 19 grudnia  2018 r. w wymiarze 2 x 2 godziny w tygodniu w środy w  godz. 10.00 – 12.00 i czwartki w godz. 12.00 – 14.00, łącznie 32 godziny zegarowe. Miejsce prowadzenia zajęć – Klub Seniora w Giżycku, ul. Królowej Jadwigi 9 b.

 

Część III – taniec towarzyski

Zapytanie dotyczy usługi prowadzenia zajęć z tańca towarzyskiego dla dwóch grup (grupa początkująca i grupa zaawansowana),  dla 14 osób łącznie w terminie od 23 października do 18 grudnia 2018 r. w wymiarze 2 x 1 godz. tygodniowo we wtorki w godz. 13.00 – 14.00 i  14.00 – 15.00, łącznie 18 godzin zegarowych.  Miejsce prowadzenia zajęć – Ekomarina Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14.

 

Część IV – taniec ludowy

Zapytanie dotyczy usługi prowadzenia zajęć z tańca ludowego dla grupy 14 osób w terminie od 22 października do 17 grudnia 2018 r. w wymiarze 1 x 2 godz. tygodniowo w poniedziałki w godz. 14.30 - 16.30,  łącznie 18 godzin zegarowych. Miejsce prowadzenia zajęć – Klub Seniora w Giżycku, ul. Królowej Jadwigi 9 b.

 

Część  V– zajęcia teatralne

Zapytanie dotyczy usługi prowadzenia zajęć teatralnych dla grupy 10 osób w terminie od 25 października do 20 grudnia 2018 r. w wymiarze 1 x 2 godziny tygodniowo w czwartki 14.00 – 16.00, łącznie 18 godzin zegarowych.  Miejsce prowadzenia zajęć – Klub Seniora w Giżycku, ul. Królowej Jadwigi 9 b.

 

Część  VI– piosenka biesiadna

Zapytanie dotyczy usługi prowadzenia zajęć z piosenki biesiadnej dla grupy 12 osób w terminie od 26 października do 21 grudnia 2018 r. w wymiarze 1 lub 2  godzin tygodniowo w piątki w godz. 14.00 -15.00 lub 14.00 – 16.00, łącznie 10 godzin zegarowych.  Miejsce prowadzenia zajęć – Klub Seniora w Giżycku, ul. Królowej Jadwigi 9 b.

 

Część VII – nowoczesne technologie (zajęcia komputerowe)

Zapytanie dotyczy usługi prowadzenia zajęć z nowoczesnych technologii w zakresie nauki korzystania z Internetu (przeglądanie wiadomości, zakupy internetowe, płatności internetowe itp.) dla dwóch grup po 25 osób – łącznie  50 osób,  w terminie od 22 października do 18 grudnia 2018 r. w wymiarze 2 x 2 godziny tygodniowo w poniedziałki w godz. 10.00-12.00 oraz wtorki 10.00-12.00, łącznie 32 godziny zegarowe. Miejsce prowadzenia zajęć MKIS Pełna Chata, ul. Królowej Jadwigi 3 a.

Zamawiający zapewnia salę szkoleniową w terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zmianę terminów w przypadku zapewnienia przez wykonawcę równoważnego miejsca i infrastruktury na terenie miasta Giżycka po uzgodnieniu z zamawiającym. Okres realizacji nie może ulec zmianie.  

Od wykonawcy oczekuje się zapewnienia materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych dla wszystkich uczestników zajęć.

Wykonawca  powinien mieć profesjonalne przygotowanie do przeprowadzenia zajęć, które powinien okazać na żądanie zamawiającego oraz posiadać umiejętności do realizacji  przedmiotu  zamówienia.

 

Wykonawcy mogą złożyć oferty na 1,2,3,4,5,6 lub 7 części. Oferty muszą być złożone na każdą część osobno.

 4.       TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 22 października – 20 grudnia 2018 r., teren miasta Giżycka.

 

5.       ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym z załączniku nr 1.

-  oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 2

- oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – załącznik nr 3.

 

 

 6.       OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

Ewa Ostrowska – dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

tel. 87 4291336, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 7.       OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko,         

Pokój nr 4 c

lub drogą e-mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

do dnia 11.10.2018 do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.10.2018 o godz. 15.10 w siedzibie Zamawiającego w pok. 4 c.

 

Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem:  Usługa edukacyjna – zajęcia dla seniorów część …..  , w przypadku składania oferty drogą e-mailową w temacie wiadomości zaznaczyć: Usługa edukacyjna – zajęcia dla seniorów część ……….

Termin składania ofert upływa 11.10.2018 r. godz. 15.00.  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

8.       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODZIAŁEM WAG TYCH KRYTERIÓW.

 

Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie ze wzorem:

PO = PK1 + PK2

PO – liczba punktów przyznanych ofercie

PK1 – liczba punktów za kryterium „Cena”

PK2 – liczba punktów za kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami”

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

  1. Punkty za kryterium Cena – 80

Sposób obliczenia :

PK1= [Cmin / CR x 80] 

PK1 - ilość uzyskanych  punktów

Cmin  -  najniższa oferowana cena  brutto spośród ocenianych ofert

CR   - cena brutto  rozpatrywanej oferty

 

  1. punkty za kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami”  (PK2) zostaną obliczone następująco: 

- brak doświadczenia  - 0 punktów

- od 0 do 1 roku  – 5 punktów

- od 1 roku do 2 lat – 10 punktów

- powyżej 2 lat – 20 punktów.

Liczby punktów otrzymane za poszczególne kryteria, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co

pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.

 

 

 9.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów zapytania ofertowego lub uznania, że zapytanie ofertowe nie dało rezultatu,

b)      odwołania postępowania, unieważnienie go w całości lub części w każdym czasie

c)       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zapytania ofertowego,

d)      zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru oferty

e)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego.

g)      okres związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

 

Załączniki:

a)      załącznik nr 1 - Formularz oferty

b)      Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

c)       Załącznik nr 3 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

 

****************************************************************************

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Znak postępowania: CPUIS.042.10.2018

……………………………………………….

Miejscowość, data

Wykonawca:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

                                                                                     Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

Oferta cenowa

w nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego usługi edukacyjnej – zajęcia dla seniorów

Część I – język angielski

Część II – zajęcia psychologiczno-gerontologiczne

Część III – taniec towarzyski

Część IV – taniec ludowy

Część  V– zajęcia teatralne

Część  VI– piosenka biesiadna

Część VII – nowoczesne technologie (zajęcia komputerowe)[1]

 

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na część ………, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

Netto: ……………………………………………………….. zł

słownie: ..........……………………….…………………………………………………………………………………… zł

VAT: …………… ……………………………………………. zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………. zł

Brutto: ………….………………………………………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………………...………………………………. zł

  1. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami:

- brak doświadczenia

- od 0 do 1 roku 

- od 1 roku do 2 lat

- powyżej 2 lat [2]

  1. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
  2. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.
  1. Oświadczam, że:

- zapoznałem/-am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

  1. Oświadczam, że jestem/  nie jestem płatnikiem podatku VAT
  2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: 22 października – 20 grudnia 2018 r.
  3. Termin związania ofertą: 30 dni

 

 

Osoba do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..

tel. ………………………………………………………………………….………..

e-mail:………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej: ……………………………………………………..[1] Właściwe podkreślić

[2] Właściwe podkreślić

******************************************************************************

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Znak postępowania: CPUIS.042.10.2018

…………………, dnia ………………

Dane Oferenta:

 

 

…………………………………………

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr CPUIS.042.5.2018  pn. Usługa edukacyjna – zajęcia dla seniorów (Część I – język angielski, Część II – zajęcia psychologiczno-gerontologiczne, Część III – taniec towarzyski, Część IV – taniec ludowy, Część  V– zajęcia teatralne, Część  VI– piosenka biesiadna, Część VII – nowoczesne technologie (zajęcia komputerowe)w ramach Projektu pn. „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko”, dofinansowanego w ramach Programu Interreg V A Litwa – Polska 2014 – 2020

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Ja niżej podpisany(a)

……………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że jestem/nie jestem[1] powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-         posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

……………………………………………………..

podpis Oferenta/Wykonawcy[1] Niepotrzebne skreślić

***********************************************************************

 

Znak postępowania: CPUIS.042.10.2018

 

                                                          Załącznik nr 3

 

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć z seniorami.

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że posiadam …… - letnie /nie posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami w następujących instytucjach, uczelniach, szkołach:

Lp.

Okres

Miejsce prowadzenia zajęć

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

                                          

 

…….………………………

 

Podpis wykonawcy

 

 

 

Jesteś tutaj: