Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

INTERREG V-A Litwa - Polska

Zapytanie ofertowe CPUIS.042.8.2018

Znak sprawy: CPUIS.042.8.2018                                                                                                 Giżycko, 2018-09-19

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie materiałów promocyjnych (t-shirt, czapki-komin, czapki z daszkiem, długopisy) dla partnerów z Giżycka i Alytusa

 

Postanowienia ogólne:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zatem zamówienie jest realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie jest realizowane na rzecz dwóch partnerów tj.: Gmina Miejska Giżycko/Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Alytus Adult and Youth School (Litwa).

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy: pn. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.30-15.30

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych (t-shirt, czapki-komin, czapki z daszkiem, długopisy) dla partnerów z Giżycka i Alytusa.

Materiały promocyjne muszą być oznaczone flagą Unii Europejskiej i logo Programu zgodnie z zasadami Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 zamieszczonymi na stronie http://lietuva-polska.eu/pl/wdra_anie/promocja.html

Zapytanie dotyczy wykonania materiałów promocyjnych w ramach projektu LT-PL-2S-130 „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko” dla 2 partnerów. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby zamawiającego na adres:

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

 

 

 

 

 

 

 Faktury za wykonane zlecenie muszą być wystawione oddzielnie na każdego z Partnerów tj.:

 

 

t-shirt

Czapka -komin

Czapka z daszkiem

Długopisy

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

 

100 szt.

50 szt.

0 szt.

80 szt.

Alytus Adult and Youth School

Miklusenu str. 36, LT-62333 Alytus

Phone: +370 315 77409

Fax: +370 315 77409

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Institution code: 193310058

Bank: AB Siauliu bankas

Bank code: 71812

SWIFT code: CBSB LT26

Account number: LT777181200002130608

20 szt.

30 szt.

10 szt.

0 szt.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

Gmina Miejska Giżycko/Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

 

Alytus Adult and Youth School

Lp.

Nazwa przedmiotu

Rozmiar

Ilość sztuk

Rozmiar

Ilość sztuk

1.

T-shirt – kolor niebieski, materiał 100% bawełna wysoko gatunkowa, gramatura 190-200 g/m2, podwójne szwy na rękawach, z przodu nadruk logo Interreg V-A  i flaga UE, na plecach nadruk napisu odpowiednio dla partnera z Giżycka – GIŻYCKO, dla partnera z Alytusa – ALYTUS.

 

Męskie

XXL -  2 szt.

XL – 10 szt.

L – 5 szt.

M – 3 szt.

20 szt.

Męskie

XL – 5 szt.

5 szt.

Damskie

XL – 10 szt

L – 20 szt.

M – 45 szt.

S – 5 szt.

80 szt.

Damskie

L- 10 szt.

M – 5 szt.

15 szt.

2.

Czapka polarowa –komin 2 w 1- kolor niebieski, Polar, gramatura 280 g/m2, z logo Interreg V-A  i flagą UE (technologia nadruku haft komputerowy)

 

Uniwersalny,

50 szt.

Uniwersal

ny

30 szt.

3.

Czapka z daszkiem – kolor niebieski z logo haftowanym Interreg VA i flagą UE (technologia nadruku haft komputerowy), bawełna 100%, zapięcie na rzep, 6 paneli

 

N/D

N/D

uniwersalny

10 szt.

4.

Długopis – wykonany z materiału ekologicznego (drewno) wyposażony w metalowy klip, kolor tuszu – niebieski, z nadrukiem  logo Interreg V-A  i flagą UE.

standardowy

80

N/D

N/D

 

 

Kody CPV

79800000-2

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 37 dni od podpisania umowy.

 

 

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – złącznik nr 2

 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

Ewa Ostrowska – dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

tel. 87 4291336, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko,         

Pokój nr 4 c

lub drogą e-mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

do dnia 26.09.2018 do godz. 15.30.

Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: Wykonanie materiałów promocyjnych (t-shirt, czapki-komin, czapki z daszkiem, długopisy) dla partnerów z Giżycka i Alytusa, w przypadku składania oferty drogą e-mailową w temacie wiadomości zaznaczyć: Oferta na wykonanie materiałów promocyjnych (t-shirt, czapki-komin, czapki z daszkiem, długopisy) dla partnerów z Giżycka i Alytusa.

Termin składania ofert upływa 26.09.2018 r. godz. 15.30.  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODZIAŁEM WAG TYCH KRYTERIÓW.

Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie ze wzorem:

PO = PK1 + PK2

PO – liczba punktów przyznanych ofercie

PK1 – liczba punktów za kryterium „Cena”

PK2 – liczba punktów za kryterium „Termin wykonania zamówienia”

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

  1. Punkty za kryterium Cena – 80

Sposób obliczenia :

PK1= [Cmin / CR x 80]  

PK1 - ilość uzyskanych  punktów

Cmin  -  najniższa oferowana cena  brutto spośród ocenianych ofert

CR   - cena brutto  rozpatrywanej oferty

 

  1. Punkty za kryterium Termin wykonania zamówienia – 20pkt

Termin wykonania zamówienia:

20 pkt za wykonanie w terminie do 14 dni,  

10 pkt za wykonanie w terminie do 21 dni,

0 pkt za wykonanie w terminie do 30 dni

 

 Termin ten będzie liczony od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów graficznych.

Projekt graficzny musi być wykonany i zaakceptowany w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

 

Liczby punktów otrzymane za poszczególne kryteria, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co

pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów zapytania ofertowego lub uznania, że zapytanie ofertowe nie dało rezultatu, odwołania postępowania, unieważnienie go w całości lub części w każdym czasie żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zapytania ofertowego, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego.

Okres związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

 

Załączniki:

załącznik nr 1 - Formularz oferty

załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 ***********************************************************************************************

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Znak postępowania: CPUIS.042.8.2018

……………………………………………….

Miejscowość, data

Wykonawca:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

                                                                                     Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

Oferta cenowa

w nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania materiałów promocyjnych (t-shirt, czapki-komin, czapki z daszkiem, długopisy) dla partnerów z Giżycka i Alytusa

 

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

Netto: ……………………………………………………….. zł

słownie: ..........……………………….…………………………………………………………………………………… zł

VAT: …………… ……………………………………………. zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………. zł

Brutto: ………….………………………………………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………………...………………………………. zł

a)      Całkowity koszt brutto za usługę dla: Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko/Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, Ul. Sikorskiego 3 b, 11-500 Giżycko, NIP: 845-19-51-45 wynosi: …………………………zł

b)      Całkowity koszt brutto za usługę dla: Alytus Adult and Youth School, Miklusenu str. 36, LT-62333 Alytus, Institution code: 193310058 wynosi: ………………………… zł

  1. Deklaruję wykonanie zamówienia w terminie do 14 / 21 / 30 dni [1] od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów graficznych .
  2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem, w tym dostawę do siedziby zamawiającego.
  3. Oświadczam, iż dysponuję  wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

  1. Oświadczam, że:

- zapoznałem/-am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

  1. Oświadczam, że jestem/  nie jestem płatnikiem podatku VAT
  2. Termin związania ofertą: 30 dni

 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..

tel. ………………………………………………………………………….………..

e-mail:………………………………………………………………………………

 

 

podpis osoby upoważnionej: ……………………………………………[1] Niepotrzebne skreślić

 

**************************************************************************************************

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

…………………, dnia ………………

Dane Oferenta:

 

 

…………………………………………

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr CPUIS.042.8.2018  pn. Wykonanie materiałów promocyjnych (t-shirt, czapki-komin, czapki z daszkiem, długopisy) dla partnerów z Giżycka i Alytusaw ramach Projektu pn. „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko”, dofinansowanego w ramach Programu Interreg V A Litwa – Polska 2014 – 2020

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Ja niżej podpisany(a)

……………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że jestem/nie jestem[1] powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-         posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

……………………………………………………..

podpis Oferenta/Wykonawcy[1] Niepotrzebne skreślić

Jesteś tutaj: