Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

INTERREG V-A Litwa - Polska

Zapytanie ofertowe CPUIS.042.5.2018

Znak sprawy: CPUIS.042.5.2018                                                                                              Giżycko, 2018-08-07 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa organizacji programu rekreacyjnego  dla 20 osób z Alytusa  i Giżycka (grupa polsko-litewska) w terminie 20-21 sierpnia 2018.

 

Postanowienia ogólne:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zdania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zatem zamówienie jest realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy: pn. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.30-15.30

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji programu rekreacyjnego dla 20 osób z Alytusa i Giżycka (grupa polsko-litewska) w terminie 20-21 sierpnia 2018.

 

Zapytanie dotyczy usługi w następującym zakresie:

Wykłady terenowe na temat edukacji ekologicznej, historycznej i dziedzictwa kulturowego regionu (łącznie 12 godzin), w tym:

-  2 – godzinny rejs statkiem „Szlakiem Łabędzim”,

- zwiedzanie obiektów związanych z tematyką poruszaną na wykładach (fortyfikacje obronne z XIX wieku, budowle z okresu krzyżackiego, punkty widokowe zlokalizowane w budowlach hydrotechnicznych, miejsca związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną).

Przez usługę organizacji programu rekreacyjnego dla 20 osób z Alytusa i Giżycka zamawiający rozumie kompleksowe przygotowanie wydarzenia obejmujące opracowanie programu, zapewnienie profesjonalnych wykładowców, tłumaczenia wykładów na język litewski, pokrycie kosztów wstępów wszystkich uczestników do obiektów, zapewnienie transportu autokarowego, opłat parkingowych.

 

Kody CPV

79952000-2 – usługi w zakresie organizacji imprez, 79952100-3 – usługi w zakresie imprez kulturalnych

 

 

TERMIN  REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 20-21.08.2018 r.

20.08.2018 – godz. 9.30 – 13.30, 16.00 – 20.00

21.08.2018 – godz. 9.30 – 13.30

 

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 2

- program wykładów terenowych – załącznik nr 3.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

Ewa Ostrowska – dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

tel. 87 4291336, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko,         

Pokój nr 4 c

lub drogą e-mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

do dnia 13.08.2018 do godz. 15.30.

Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: Usługa organizacji programu rekreacyjnego dla 20 osób z Alytusa i Giżycka

w ramach projektu „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko”, w przypadku składania oferty drogą e-mailową w temacie wiadomości zaznaczyć:

Usługa organizacji programu rekreacyjnego dla 20 osób z Alytusa i Giżycka

 

Termin składania ofert upływa 13.08.2018 r. godz. 15.30.  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODZIAŁEM WAG TYCH KRYTERIÓW.

Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie ze wzorem:

PO = PK1 + PK2

PO – liczba punktów przyznanych ofercie

PK1 – liczba punktów za kryterium „Cena”

PK2 – liczba punktów za kryterium „Termin płatności”

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

 1. Punkty za kryterium Cena – 85

Sposób obliczenia :

PK1= [Cmin / CR x 85]  

PK1 - ilość uzyskanych  punktów

Cmin  -  najniższa oferowana cena  brutto spośród ocenianych ofert

CR   - cena brutto  rozpatrywanej oferty

 

 1. punkty za kryterium „Termin płatności” (PK2) zostaną obliczone następująco: 
  - 21 dni  – 15 punktów
  - 14 dni  – 10 punktów
  - 7 dni  – 5 punktów

Liczby punktów otrzymane za poszczególne kryteria, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co

pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów zapytania ofertowego lub uznania, że zapytanie ofertowe nie dało rezultatu, odwołania postępowania, unieważnienie go w całości lub części w każdym czasie żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zapytania ofertowego, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego.

Okres związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

 

                                                                                                                                             Ewa Ostrowska

                                                                                                              Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień

       i Integracji Społecznej

 

 

Załączniki:

załącznik nr 1 - Formularz oferty

załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

załącznik nr 3 – Program rekreacyjny

 

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Znak postępowania: CPUIS.042.5.2018

……………………………………………….

Miejscowość, data

Wykonawca:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

                                                                                     Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

 

Oferta cenowa

w nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego usługi organizacji programu rekreacyjnego  dla 20 osób z Alytusa  i Giżycka (grupa polsko-litewska) w terminie 20-21 sierpnia 2018.

                                                                                                                                                                   

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

 

Netto: ……………………………………………………….. zł

słownie: ..........……………………….…………………………………………………………………………………… zł

VAT: …………… ……………………………………………. zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………. zł

Brutto: ………….………………………………………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………………...………………………………. zł

 1. Termin płatności za usługę (właściwe podkreślić)

- 21 dni  

- 14 dni  
- 7 dni  

 1. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
 2. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

 1. Oświadczam, że:

- zapoznałem/-am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

 1. Oświadczam, że jestem/  nie jestem płatnikiem podatku VAT
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: 20-21.08.2018 r.
 3. Termin związania ofertą: 30 dni

 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..

tel. ………………………………………………………………………….………..

e-mail:………………………………………………………………………………

 

 

podpis osoby upoważnionej: ……………………………………………………..

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

…………………, dnia ………………

Dane Oferenta:

 

 

…………………………………………

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr CPUIS.042.5.2018  pn. Usługa organizacji programu rekreacyjnego  dla 20 osób z Alytusa  i Giżycka (grupa polsko-litewska) w terminie 20-21 sierpnia 2018 r. w ramach Projektu pn. „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko”, dofinansowanego w ramach Programu Interreg V A Litwa – Polska 2014 – 2020

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Ja niżej podpisany(a)

……………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że jestem/nie jestem[1] powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-         posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

……………………………………………………..

podpis Oferenta/Wykonawcy[1] Niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 3

Program rekreacyjny dla 20 osób z Alytusa  i Giżycka (grupa polsko-litewska)

 w terminie 20-21 sierpnia 2018.

 

Lp.

Data

Godziny

Opis działań

1.

20.08.2018

9.30 – 13.30

 

 

 

 

 

 

2.

20.08.2018

16.00 – 20.00

 

 

 

 

 

 

3.

21.08.2018

9.30-13.30

 

 

 

 

 

 

 

…….………………………

Podpis wykonawcy

 

Jesteś tutaj: