Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

INTERREG V-A Litwa - Polska

Zapytanie ofertowe CPUIS.042.3.2018

 

 

Znak sprawy: CPUIS.042.3.2018                                                                                                             

Giżycko, 9.05.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa edukacyjna – zajęcia językowe dla seniorów (intensywny kurs języka polskiego)

 1.       Postanowienia ogólne:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zdania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zatem zamówienie jest realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego.

2.       ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy: pn. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.30-15.30

 3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia usługa edukacyjna - zajęcia językowe dla seniorów (intensywny kurs języka polskiego)

 

Zapytanie dotyczy usługi prowadzenia zajęć językowych – nauka języka polskiego dla grupy 20 osób z Alytusa  (Litwa) w terminie 14-18.05.2018 w wymiarze 4 godzin dziennie, tj. 20 godzin łącznie.

Zamawiający zapewnia salę szkoleniową. Od wykonawcy oczekuje się zapewnienia materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych dla wszystkich uczestników zajęć.

 4.       TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14-18.05.2018 r.

 5.       ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym z załączniku nr 1.

 6.       OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

Ewa Ostrowska – dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

tel. 87 4291336, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 7.       OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko,         

Pokój nr 4 c

lub drogą e-mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 11.05.2018 do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.05.2018 o godz. 15.10 w siedzibie Zamawiającego w pok. 4 c.

 

Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem:  Usługa edukacyjna – zajęcia językowe dla seniorów (intensywny kurs języka polskiego) w ramach projektu „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko”, w przypadku składania oferty drogą e-mailową w temacie wiadomości zaznaczyć: Usługa edukacyjna – zajęcia językowe dla seniorów.

Termin składania ofert upływa 11.05.2018 r. godz. 15.00.  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 8.       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODZIAŁEM WAG TYCH KRYTERIÓW.

a) Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – waga: 100

Opis sposobu przyznawania punktów:

Cena (netto) – według wzoru matematycznego: P = (N/W) x a, gdzie:

P – punktacja

N – najniższa cena zgłoszona w ofertach

W – cena ocenianej oferty

a – waga czynnika w kryterium (100)

b) W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną, która realizować będzie zamówienie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie): wartość wszystkich zobowiązań związanych z wykonaniem zamówienia oraz wszelkie pochodne naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak dla umów zlecenie (podatek dochodowy, składki ZUS obowiązkowe dla Wykonawcy i Zamawiającego).

 9.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów zapytania ofertowego lub uznania, że zapytanie ofertowe nie dało rezultatu,

b)      odwołania postępowania, unieważnienie go w całości lub części w każdym czasie

c)       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zapytania ofertowego,

d)      zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru oferty

e)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego.

g)      okres związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

 

Załączniki:

a)      załącznik nr 1 - Formularz oferty.

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Znak postępowania: CPUIS.042.3.2018

 

……………………………………………….

Miejscowość, data

Wykonawca:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

                                                                                     Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

 

Oferta cenowa

w nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego usługi edukacyjnej – zajęcia językowe dla seniorów (intensywny kurs języka polskiego)

 

 

  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

 

Brutto: ………….………………………………………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………………...………………………………. zł

  1. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
  2. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym i wykonam usługę osobiście lub dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.
  3. Oświadczam, że:

- zapoznałem/-am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

  1. Oświadczam, że jestem/  nie jestem płatnikiem podatku VAT
  2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: 14-18.05.2018 r.
  3. Termin związania ofertą: 30 dni

 

 

…………………………………………………………

           Podpis składającego ofertę

 

Jesteś tutaj: