Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Nabór na pracownika samorządowego CPUIS - do 26.04.2022

Centrum Profilaktyki i Integracji Społecznej w Giżycku

ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko,

adres do korespondencji i doręczeń: Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego,

 inspektora ds. administracji.

 

 1. Wymagania podstawowe wobec kandydata:
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r.
  poz. 530);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego oraz urządzeń biurowych,
 • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy
  o finansach publicznych, Instrukcję kancelaryjną, Prawo zamówień publicznych,
 1. Wymagania dodatkowe :
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • umiejętność komunikacji społecznej,
 • dobra organizacja pracy,
 • łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
 • kreatywność,
 • systematyczność,
 • rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,
 1. Zakresy wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wychodzącej w tym elektronicznej korespondencji oraz poczty elektronicznej,
 • obsługa interesantów:
 • przedstawienie podstawowych informacji,
 • kierowanie do właściwych miejsc, instytucji wg właściwości,
 • wydawanie i przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe,
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną jednostki,
 • wyszukiwanie możliwości pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych,
 • czynne uczestnictwo w opracowywaniu wniosków mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizację programów profilaktycznych i zdrowotnych,
 • koordynowanie pracą i kompletowanie wniosków o pozyskiwanie funduszy ze środków zewnętrznych,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
 • opracowywanie zestawień statystycznych dot. różnych aspektów działalności jednostki,
 • współpraca ze szkołami i organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych,
 • wykonywanie czynności kasjera zgodnie z obowiązującą instrukcją kasową oraz sporządzanie niezbędnych dokumentacji wynikającej z czynności kasowych,
 • inne, wynikające z gospodarki kasowej określone Instrukcją Gospodarki Kasowej,
 • wykonywanie doraźnych czynności zleconych przez Dyrektora w zakresie rachunkowo-księgowym.
 • współpraca z pracownikami jednostki oparta na partnerstwie zawodowym,
 • zgłaszanie bezpośrednio Dyrektorowi jednostki zaobserwowane nieprawidłowości, uchybienia oraz usterki techniczne.
 1. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy: 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 28 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 • termin:

Dokumenty należy złożyć do dnia  26.04.2022 r. do godz. 15.00

 • sposób:

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko Inspektora  ds. administracji w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej  w Giżycku”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 • miejsce:

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze lub przesłać pocztą na adres : Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ul. Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

 1. Informacje dodatkowe:

Proces naboru: przewiduje dwa etapy:

 1. ocena formalna złożonych dokumentów;
 2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia  danych wykraczających poza zakres wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno na test i na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejskiej Giżycko.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum Profilaktyki
i Integracji Społecznej w Giżycku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów, którzy nie zostaną wybrani na dane stanowisko zostaną trwale usunięte w dniu ogłoszenia wyniku naboru.

 

 

Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień

i Integracji Społecznej w Giżycku reprezentowane przed Dyrektora, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, numer kontaktowy: (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej jest Pani Katarzyna Furmaniak, Z-cą Izabela Kraśniewska email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 221 §1 Kodeksu Pracy i innych przepisów sektorowych, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy, na które Pan/ Pani aplikuje oraz na podstawie zgody, w zakresie danych wykraczających poza przepisy prawa. Zgoda ta może zostać w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem.
 3. Dane osobowe zawarte w kwestionariuszu osobowym nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.
 4. Kwestionariusz osobowy będzie przechowywany przez okres rekrutacji na dane stanowisko pracy, a po tym czasie:
 • • trwale usuwany, w przypadku osób, które nie zostaną wybrane na dane stanowisko,
 • • pozostawiany w aktach osobowych, w przypadku osób wybranych na dane stanowisko przez okres zatrudnienia a następnie archiwizowany zgodnie
  z obowiązującymi przepisami. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w RODO, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.
 1. Osoba, która uważa, że jej dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny
  z przepisami ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa).

Obowiązek podania danych wynika z art. 221§1 Kodeksu Pracy, a odmowa ich podania jest jednoznaczna z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych wykraczających poza zakres wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne
i jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych.

 

 

Jesteś tutaj: