Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Konkurs "Nie migaj się od odpowiedzialności - HELP ME" - do 10.12.2021

KONKURS

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapraszają  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie.

Temat: „Nie migaj się od odpowiedzialności – HELP ME”

REGULAMIN

 • § 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie w Giżycku.

 • § 2

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i  ponadpodstawowych z terenu miasta Giżycka.

 • § 3

Prace konkursowe

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jednej lub więcej prac w dwóch kategoriach: 1) plakat

 2) film

 nawiązujących do hasła "Nie migaj się od odpowiedzialności – HELP ME”.

Prace konkursowa muszą  nawiązywać swoją tematyką do kampanii  międzynarodowego znaku „HELP ME/POMÓŻ MI”, który jest dyskretnym wezwaniem o pomoc ofiar przemocy . Osoba poszkodowana za pomocą tego znaku może bezgłośnie wysłać do kogoś kogo zna lub całkowicie obcej osoby informację, że potrzebuje pomocy. Znak ten ma uchronić ofiarę przed ewentualną karą ze strony oprawcy za wołanie o pomoc. Ponadto jest on zrozumiały na całym świecie, co znacząco ułatwia przełamanie bariery językowej.

PLAKAT - praca konkursowa musi zawierać hasło i gest "HELP ME". Format pracy A3, technika dowolna.

FILM -  Treść i słowa powinny promować  hasło i znak "HELP ME".

Film powinien  zostać nagrany i dostarczony na nośniku pamięci na podany adres.  

Konkurs dzieli się na dwie kategorie wiekowe uczestników:

 1. a) uczniowie szkół podstawowych
 2. b) uczniowie szkół ponadpodstawowych Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora.
 1. Prace będą przyjmowane w Birze CPUIS  w Urzędzie Miejskim al. 1 Maja 14, pok. 4 c. do dnia 10.12.2021.
 • § 4

Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
 2. Komisja oceniać będzie:

 - zawartość merytoryczną

 - kreatywność, oryginalność i pomysłowość

 1. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie szkół podstawowych

- uczniowie szkół ponadpodstawowych .

Zapewniamy atrakcyjne nagrody.

 • § 5

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów prawnych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku reprezentowane przed Dyrektora, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, numer kontaktowy: (87) 429 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadania publicznego w postaci konkursu plastycznego (podstawa z art. 6 ust.1 lit. e RODO). Zakres i warunki przetwarzania danych opisuje regulamin konkursu.
 1. Dane osobowe udostępnione w zw. z konkursem będą przetwarzane do czasu wyłonienia zwycięzcy, dane osobowe osób których prace zostaną wyłonione będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych praw oraz roszczeń.
 2. Dane osobowe autora pracy w postaci imienia i nazwiska oraz informacji o szkole, do której uczęszcza zostaną opublikowane w kalendarzu wydanym przez Organizatora oraz mogą być udostępniane na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.
 3. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją niniejszego konkursu posiada prawo do:
 4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 1. a) prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
 2. b) prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);
 3. c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
 4. d) prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
 5. e) prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);
 6. f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);
 7. g) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);
 8. h) w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).
 1. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 • §6

Autorskie prawa majątkowe

 1. Autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej i filmu, o której mowa §3 pkt. 1 i pkt.2 wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 (dla osób niepełnoletnich) albo załącznika nr 2 (dla osób pełnoletnich) do niniejszego Regulaminu i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania pracą powstałą w wyniku wykonania i zgłoszenia pracy, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania pracy w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat.
 2. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:
 1. a) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;
 2. b) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora;
 3. c) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 4. d) publicznego udostępniania pracy w internecie, na stronie internetowej Organizatora, profilach internetowych zarządzanych przez Organizatora;
 5. e) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie pracy lub egzemplarzy pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 6. f) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy pracy.

Opiekun prawny autora pracy albo autor podpisując oświadczenie zezwala Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy w zakresie wskazanym w §6 pkt. 2 oraz przenosi na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy.

Opiekun prawny autora pracy albo autor przenosi na Organizatora konkursu własność jednego egzemplarza, na którym utrwalono pracę.

 • §7

Uwagi końcowe

 1. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 2. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy oświadczenia stanowiącego:

-załącznik nr 1 (dotyczy uczestników niepełnoletnich)

-załącznik nr 2 (dotyczy uczestników pełnoletnich).

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko autora pracy oraz wiek:

…………………………………………………

Nazwa Szkoły, do które uczęszcza autor pracy:

…………………………………………………

Imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy:

…………………………………………………...

Adres zamieszkania prawnego opiekuna autora pracy:

………………………………………………….

ZGODA NA KORZYSTANIE Z PRACY PLASTYCZNEJ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Ja niżej podpisany ………………………..będący przedstawicielem ustawowym autora pracy plastycznej na podstawie art. 41 ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nieodpłatnie przenoszę autorskie prawa autorskie majątkowe, a także prawa zależne pracy plastycznej, o której mowa w §3 Regulaminu na Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku (zwanego dalej Organizatorem), ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, reprezentowanej przez Dyrektora Ewę Ostrowską. Organizator oświadcza, że prawa autorskie majątkowe przyjmuje.

Jako opiekun prawny autora pracy gwarantuję, że praca jest autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem pracy i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję jego warunki.

………..………………………….

data i podpis opiekuna prawnego autora pracy

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego w konkursie pt. „Nie migaj się od odpowiedzialności – HELP ME”

……………………………..

data i podpis opiekuna prawnego autora pracy

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Imię i nazwisko autora pracy oraz wiek:

…………………………………………………

Nazwa Szkoły, do której uczęszcza autor pracy:

…………………………………………………

Adres zamieszkania autora pracy:

………………………………………………….

ZGODA NA KORZYSTANIE Z PRACY OSOBY PEŁNOLETNIEJ

Ja niżej podpisany ………………………..będący autorem pracy plastycznej na podstawie art. 41 ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nieodpłatnie przenoszę prawa autorskie majątkowe a także prawa zależne pracy plastycznej, o której mowa w §3 Regulaminu na Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku (zwanego dalej Organizatorem), ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, reprezentowanej przez Dyrektora Ewę Ostrowską. Organizator oświadcza, że prawa autorskie majątkowe przyjmuje.

Jako autor pracy gwarantuję, że praca jest mojego autorstwa i że w związku z wykonaniem pracy i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję jego warunki.

………..………………………….

data i podpis autora pracy

Wyrażam zgodę mój udział w konkursie pt. „Nie migaj się od odpowiedzialności – HELP ME”

……………………………..

data i podpis autora pracy

Jesteś tutaj: