Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Konkurs na prowadzenie zajęć profilaktyczno-sportowych

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych  w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach następujących sekcji :

 

1) piłki nożnej

2) piłki koszykowej

3) piłki siatkowej

4) zapasów

5) łyżwiarsko-wrotkarskiej.

 

Zajęcia profilaktyczne w formie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach poszczególnych sekcji skierowane są do dzieci z terenu miasta Giżycka. Mają za zadanie promocję zdrowego stylu życia, wolnego od używek, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, wzmacnianie czynników chroniących poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości i rozwijanie zainteresowań.  Od zleceniobiorcy oczekuje się organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa i nadzoru merytorycznego,  organizacji i udziału w turniejach i zawodach sportowo-rekreacyjnych, przeprowadzania pogadanek z profilaktyki uzależnień.

 

Powyższe zadania będą realizowane w Giżycku  w terminie od stycznia 2012 r.  do grudnia  2012 r. (z przerwą wakacyjną), nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy,   w wymiarze:

1) sekcja piłki nożnej - 3 treningi 1,5 godzinne tygodniowo,

2) sekcja piłki koszykowej - 2 treningi 1,5 godzinne tygodniowo,

3) sekcja piłki siatkowej - 2  treningi 1,5 godzinne tygodniowo,

4) sekcja zapasów - 5 treningów 1,5 godzinnych tygodniowo,

5) sekcja łyżwiarsko-wrotkarska - 2 treningi 1,5 godzinne tygodniowo.

Z realizatorami  usług będą   zawarte umowy zlecenia.  Realizator zajęć  powinien posiadać wykształcenie wyższe z zakresu wychowania fizycznego,  mile widziane przeszkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć profilaktyczno-sportowych.  Osoby, których oferty zostaną wybrane, obowiązane będą do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń na sumę nie mniejszą niż 100 000 zł.

Kryteria wyboru ofert: wynagrodzenie miesięczne  brutto ( z uwzględnieniem ewentualnej składki ZUS ) oraz kwalifikacje oferenta. W przypadku ofert podobnych cenowo wybrana zostanie oferta osoby mającej wyższe uprawnienia (instruktora, trenera). Oferty zawierające dane o oferencie wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, uprawnienia i  kwalifikacje oraz stawkę miesięczną  za usługę należy składać do biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, al. 1 Maja 14 w terminie do dnia 19 stycznia 2012 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpłynięcia oferty do biura Centrum Profilaktyki. Oferty  należy  składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs - zajęcia profilaktyczno-sportowe". Oferty złożone po terminie, oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków prowadzenia zajęć można uzyskać osobiście w biurze Centrum Profilaktyki lub telefonicznie 87  429 13 36 .

 

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu lub nie rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

 

Giżycko, 2012-01-05                                                     

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: