Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć z dziećmi na terenie placówek Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej wprowadzona w okresie Covid – 19

KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć z dziećmi na terenie placówek Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej wprowadzona w okresie Covid – 19

 

 

PODSTAWY PRAWNE:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zmianami), Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego  Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 20 maja 2020 r. oraz wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Cel procedury: Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie placówek Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku (Świetlica Socjoterapeutyczna, Klub Pełna Chata, Streetworking Giżycko) od dnia wznowienia zajęć z dziećmi.

Zakres procedury: Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej  świadczących pracę na terenie placówek w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. 

Odpowiedzialność: Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej.  Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie jej w widocznym miejscu w placówkach lub udostępnienie do przeczytania i zapoznania się z wytycznymi. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę przebywających w placówce osób dorosłych i dzieci, a także za higienę i dezynfekcję powierzonych im sprzętów i narzędzi.

 1. Na zajęcia organizowane przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej  mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zajęć dzieci, które zamieszkują wspólnie z osobą, przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 3. Przed pierwszymi zajęciami  rodzice składają wypełnione oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.  
 4. Dostęp do zajęć  mają dzieci do wyczerpania limitu miejsc ustalonych zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 4 maja 2020 r. – ( 4 m2 na jedno dziecko i opiekuna).
 5. Po przyprowadzeniu dziecka na zajęcia, pracownik dokona pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. W przypadku wykrycia temperatury powyżej 37,0°C wychowawca odmawia przyjęcia dziecka. Dziecko zostaje odizolowane od reszty osób przebywających w świetlicy i czeka w izolatce na przyjazd wezwanego rodzica . Rodzic ma obowiązek niezwłocznego  odebrania dziecko z placówki, bez możliwości kontaktu osobistego z pracownikami placówki. 
 6. W placówkach  dostępne są instrukcje obrazkowo-instruktażowe: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek.

      7. Przy wejściu do świetlicy zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk dostępnym płynem do     dezynfekcji przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 r.ż.

        8. Po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku , należy je wrzucać do dedykowanego , zamykanego pojemnika na odpady.

         9. W placówkach obowiązuje zakaz używania przez dzieci  telefonów komórkowych , a także pozostawiania ich na powierzchniach ogólnodostępnych.

10. W placówkach korzysta się z naczyń jednorazowych.

Organizacja pracy:

 1. grupę tworzy maksymalnie 12 dzieci,
 2. opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m,
 3. dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu przy zachowaniu maksymalnej odległości od siebie, min. 1,5 m,
 4. obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych przedmiotów z domu i odwrotnie,
 5. sale wyposażone są jedynie w przedmioty, sprzęty i zabawki, które można skutecznie dezynfekować,
 6. sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa,
 7. obowiązuje całkowity zakaz przebywania w świetlicy osób trzecich w żaden sposób nie powiązanych z działalnością świetlicy, a wszelkie sprawy załatwiane powinny być za pośrednictwem poczty, e-maila lub telefonicznie,

11. Wychowawcy prowadzący zajęcia opiekuńczo –wychowawcze z dziećmi, między innymi:

       a. wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w świetlicy w okresie   epidemii w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.

       b. systematycznie przypominają dzieciom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust.

       c. wietrzą salę zajęć,co najmniej raz na godzinę,

       d. zawiadamiają kierownika Świetlicy o niepokojących objawach zauważonych u dziecka.

12. Personel – sprzątaczka:

       a. wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,

       b.  dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników-poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, oparcia krzeseł i inne, prowadząc grafiki wykonywanych czynności i zachowując wskazania kart charakterystyki wykorzystywanych w tym celu środków.

      c.  sprząta i dezynfekuje toalety – przynajmniej 2 razy dziennie i prowadzi grafik wykonywanych czynności

 1. Higiena i dezynfekcja pomieszczeń:
  1. pojemnik z płynem dezynfekującym wraz z tablicą informującą o bezwzględnym obowiązku jego użycia, znajduje się przy wejściu do placówek;
  2. wychowawcy zobowiązani są do przypominania dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk mydłem,
  3. w placówce obowiązuje monitoring codziennych prac dezynfekcyjnych,
  4. pracownik wyposażony jest w termometr, który jest dezynfekowany każdorazowo po użyciu,
  5. obowiązuje nakaz częstego wietrzenia pomieszczeń szczególnie po przeprowadzonej dezynfekcji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
  6. pracownicy zobowiązani są przestrzegać zasad szczególnej ostrożności dotyczących zabezpieczenia epidemicznego, w tym odległości 1,5 m stanowisk pracy.

Ważne! Nie wolno posyłać dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Pamiętaj, że lekarz lub służby sanitarne mogą zlecić przeprowadzenie testów na obecność SARS-CoV-2. Współpracuj z nimi, jeśli zajdzie taka konieczność.

Telefony:

Stacja sanitarno-epidemiologiczna w  Giżycku –87 428 54 98

Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej w Giżycku – 87 428 51 63

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej – 87 429 13 36

 

 

************************************************************************************************

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA

ZAKAŻENIA COVID – 19 PODCZAS ZAJĘĆ Z DZIEĆMI W PLACÓWKACH CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

(ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, KLUB PEŁNA CHATA, STREETWORKING GIŻYCKO)

 

1. Na terenie Świetlicy Socjoterapeutycznej i Klubu Pełna Chata  wyznaczone zostały pomieszczenia do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenia zaopatrzono w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka,

duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od

grupy (służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie) i pozostaje pod opieką pracownika.

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej.

4. Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej  niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie: z

rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną oraz dyrektorem Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej i informuje o objawach.

5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się rodzica/opiekuna prawnego dziecka podejrzanego o zarażenie, kierownik ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

6. Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej  kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7. Pracownik świetlicy/klubu/streetoworking, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali na terenie placówki, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika CPUIS, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki.

9. Rodzice są zobowiązaniu odebrać dziecko z placówki w ciągu 1 godziny od chwili uzyskania informacji telefonicznej.

10. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki  przy głównych drzwiach wejściowych do budynku .

11. W przypadku wystąpienia u pracownika CPUIS  będącego na stanowisku niepokojących

objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje Kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej  oraz dyrektora CPUIS. Zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

12. Kierownik lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do placówki  kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

13. Kierownik lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w placówkach) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.

14. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

15. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po

opuszczeniu go jest myte i dezynfekowane.

16. Kierownik lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej.

17. Kierownik informuje dyrektora CPUIS  o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

18. Kierownik wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

19. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, kierownik niezwłocznie informuje dyrektora CPUIS  i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

 

Przepisy końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w placówkach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej od dnia 10  czerwca  2020 r. do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej, Klubu Pełna Chata oraz Streetworking Giżycko  oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

 

 

Jesteś tutaj: