Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Konkurs na świadczenie porad psychologicznych w punkcie konsultacyjnym - do 24.01.2020

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług

w PUNKCIE KONSULTACYJNYM w zakresie:

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE - dla  rodzin dysfunkcjonalnych, w których występują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania rodziny w wypełnianiu jej funkcji; realizacja celów:

-  profilaktyka kryzysu w rodzinie poprzez wsparcie rodziny w trudnej emocjonalnie i  społecznie sytuacji; 
-  zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną.

Powyższe zadanie będzie realizowane w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego  w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Giżycku w terminie od lutego 2020 r. do końca grudnia 2020 r., nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy, w wymiarze - 2 godzin tygodniowo. Z realizatorem usługi będzie zawarta umowa zlecenie, dopuszcza się możliwość umowy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Usługa musi być świadczona osobiście. Realizator usługi powinien posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne.

Kryteria wyboru ofert: kwalifikacje oferenta oraz stawka za godzinę usługi brutto (z uwzględnieniem ewentualnej składki ZUS lub VAT).

Oferty zawierające dane o oferencie wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, uprawnienia i  kwalifikacje oraz stawkę godzinową za usługę należy składać do biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Al. 1 Maja 14 w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do biura Centrum Profilaktyki UiIS. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem odpowiednio: „Oferta  - poradnictwo psychologiczne” .

Informacje odnośnie konkursu  można uzyskać osobiście w biurze Centrum Profilaktyki lub telefonicznie 87 4291336. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu lub nie rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

 

 

Jesteś tutaj: