Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na realizację – „PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA” w 2019 r. - do 25.11.2019

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku ogłasza konkurs ofert dla podmiotów leczniczych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Giżycka” w 2019 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji badań diagnostycznych w ramach „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Giżycka” mogą zapoznać się z warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Al.1 Maja 14, pok. 4 c (tel. 87 429-13-36) w godzinach pracy Centrum Profilaktyki lub pobrać ze strony  internetowej http://centrumprofilaktyki.pl oraz BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku  bip.gizycko.pl

1. Opis przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu ofert jest zorganizowanie i przeprowadzenie „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Giżycka” w 2019 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 24 000,00 zł.

2. Podmioty mogące składać oferty:

- warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu jest spełnienie przez oferenta wymagań określonych dla podmiotów leczniczych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

- podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie Giżycka, które mają prawo udzielać ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na terenie Giżycka.

 

3. Wymagania stawiane oferentom niezbędne do realizacji programu:

- zapoznanie uczestników programu z podstawowymi zasadami przeciwdziałania zakażeniom HCV

-uzyskanie pisemnej zgody pacjenta na przeprowadzenie badania, w kierunku wykrycia   zakażenia HCV

- zorganizowanie i przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku wykrycia wirusa HCV u osób w wieku 25 – 65 lat z grup ryzyka

- przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród badanej grupy osób na potrzeby analizy czynników ryzyka zakażenia HCV

- wykonanie badań krwi, w kierunku obecności przeciwciał anty - HCV przy użyciu testów ELISA lub EIA u osób z grup ryzyka, zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi

- kierowanie osób z dodatnim wynikiem na obecność przeciwciał anty - HCV do dalszych badań (poprzez lekarza poz), w ośrodkach specjalistycznych, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (Poradnia Chorób Wątroby, Poradnia Wirusowych Zapaleń Wątroby, Oddział Chorób Wątroby, Oddział Chorób Zakaźnych, etc)

- monitorowanie realizacji badań

-sporządzenie raportu końcowego z realizacji programu (m.in. wskazanie liczby osób
z pozytywnym wynikiem i skierowanych do dalszej diagnostyki)

 

4. Wykaz niezbędnych oświadczeń i dokumentów wymaganych od oferentów:

- kserokopia dokumentu dotyczącego statusu prawnego oferenta,

- kserokopia wpisu do właściwego rejestru/ewidencji zakładów opieki zdrowotnej,

- wykaz kwalifikacji personelu medycznego realizującego świadczenia zdrowotne w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert,

- kopia polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 

5. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty przyjmowane będą do 25 listopada 2019 r. do godziny 15:30, w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku przy al. 1 Maja 14, niski parter pok. 4 c.

 

6. Forma składania ofert:

1) forma pisemna w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana z oznaczeniem nazwy, adresem kontaktowym i numerem telefonu oferenta oraz zawierać informację:

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ „PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA” w 2019 r.

2) wszystkie kopie dokumentów i wydruki powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą (oferenta) i sygnowanie jego podpisem oraz pieczęcią,

3) oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do konkursu ofert z wypełnionymi wszystkimi rubrykami , w przypadku rubryk, których wypełnienie nie dotyczy danego oferenta , należy wpisać – „nie dotyczy”,

4) oferent nie może modyfikować treści formularza oferty i wzorów oświadczeń pod rygorem odrzucenia oferty,

5) wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny byś parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

6) wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi oferent.

 

7. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia

28 listopada 2019 r. do 30 grudnia 2019 r.

 

 

8. Kryteria oceny ofert:

 - 90% cena jednostkowa świadczenia – 90 pkt.

- doświadczenie w realizacji podobnych programów:

* 10 programów i więcej  - 10 pkt.

* od 5 do 9 programów  - 5 pkt.

* od 1 do 4 programów - 3 pkt.

 

9. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) odwołania konkursu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

2) w sytuacji, gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną, może wydłużyć termin złożenia oferty,

3) zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferty,

4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie konkursu,

5) wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego jak i jego załączników.

 

 

Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Giżycko, 2019-11-08

 

Załącznik do pobrania na stronie: http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/494773/konkurs_ofert_dla_podmiotow_leczniczych_na_realizacje__programu_

 

Jesteś tutaj: