Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż defibrylatorów AED

CPUIS.0710.23.19                                                                           Giżycko, 2019-05-09

                                                                           

                                                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa i montaż defibrylatorów AED

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zdania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zatem zamówienie jest realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy: pn. 8.00 -16.00, wt.- pt. 7.30-15.30

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż defibrylatorów AED.

 

Zapytanie dotyczy kompleksowej usługi dostawy i montażu 7 defibrylatorów AED, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1. Wykonawca powinien również przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi urządzeń AED.

 

Kod CPV 33.18.21.00 – 0 Defibrylatory

               80.50.00.00 – 9 Usługi szkoleniowe

 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24.05.2019 r.

Miejsce: Giżycko, lokalizacje wskazane w pkt. 15 w załączniku nr 1, obiekty stanowiące własność Gminy Miejskiej Giżycko i jednostek organizacyjnych.

 

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2.

 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

Ewa Ostrowska – dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

tel. 601232526, 87 429 13 36 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Dariusz Gajownik tel. 87 4285163

 

 

OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty należy dostarczyć drogą e-mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 14.05.2019 do godz. 15.30.

W temacie wiadomości proszę zaznaczyć: Dostawa i montaż defibrylatorów AED. Termin składania ofert upływa 14.05.2019  r. godz. 15.30.  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

         OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODZIAŁEM WAG TYCH KRYTERIÓW.

Cena: 100 % - kryterium oznacza najniższą cenę za całość zamówienia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów zapytania ofertowego lub uznania, że zapytanie ofertowe nie dało rezultatu, odwołania postępowania, unieważnienie go w całości lub części w każdym czasie żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zapytania ofertowego, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego.

Okres związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

 

Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

 

Załączniki:

załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 - Formularz oferty

 

**********************************************************************************************

Załącznik nr 1

DOSTAWA I MONTAŻ DEFIBRYLATORÓW AED

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

L.p.

Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów

1.

Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci. Defibrylatory fabrycznie nowe, rok produkcji 2019.

2.

Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim. Defibrylator  dostosowuje tempo podawania komend głosowych do tempa działania osoby udzielającej pomocy. Dopuszcza się możliwość ręcznego przełączenia na język angielski.

3.

Wyposażenie we wskaźniki dźwiękowe i/lub wizualne informacje:

- gotowość urządzenia do pracy,

- o technicznej sprawności urządzenia lub jej braku,

-  o nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku,

- o wymaganej defibrylacji lub braku przeciwwskazań do jej przeprowadzenia,

-  o prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach,

4.

Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych:

- algorytm postępowania zgodny z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) 2015;

- urządzenie powinno zapewniać pełną i trwałą rejestrację danych o jego działaniu.              W szczególności rejestrować co najmniej włączanie urządzenia oraz zdarzenia zasadnicze (wykrycie ruchu, analizę EKG, zalecenie wykonania wstrząsu, informacje o wykonanym wstrząsie). Urządzenie powinno zapewniać rejestrację danych we wbudowanej pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci dostarczonej wraz z urządzeniem. Urządzenie powinno mieć możliwość transferu pełnych danych zapisanych na wewnętrznej pamięci do komputera PC z systemem Windows (karta pamięci, kabel USB lub łączność bezprzewodowa).

- urządzenie samodzielnie i automatycznie musi przeprowadzać procedurę sprawności urządzenia co najmniej raz na dobę.

5.

Defibrylator wyposażony w minimum dwie pary elektrod samoprzylepnych w tym 1 komplet dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci lub minimum dwóch par elektrod uniwersalnych. Dopuszczalna konwersja do trybu pediatrycznego poprzez klucz pediatryczny/adapter wielorazowego użytku. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek określający miejsce ich prawidłowego naklejenia.

6.

Defibrylator wyposażony w baterię o okresie żywotności min. 4 lata zapewniającą w sumie nie mniej niż 200 wyładowań maksymalną energią. Gwarancja producenta na baterię min. 4 lata.

7.

Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE.

8.

Waga urządzenia AED: do 3,5 kg

9.

Wymagany jest autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Gwarancja minimalna na urządzenie AED – 4 lata i w tym okresie bezpłatny serwis wraz z gwarancją udostępnienia na czas serwisu pełnowartościowego kompletnego defibrylatora zastępczego. W okresie gwarancji Wykonawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany elektrod i baterii.

10.

W przypadku zgłoszenia awarii urządzenia AED  czas reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 60 godzin. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii do chwili uzyskania sprawności urządzenia względnie zamontowania urządzenia zastępczego.

11.

Defibrylator AED musi posiadać parametry techniczne umożliwiające mu pracę w zakresie temperatur 0-30 stopni Celsjusza oraz umożliwiające mu krótkotrwałą pracę (około 20 minut) w zakresie temperatur od  -20 do + 50 stopni Celsjusza. Możliwość pracy w temperaturze ujemnej potwierdzona zapisem w instrukcji producenta. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie bezpiecznej defibrylacji na mokrej i metalowej powierzchni (potwierdzone notą techniczną producenta).

12.

6 defibrylatorów musi być dostarczonych  z gablotą/szafką/kapsułą (zwaną dalej gablotą). Gablota na defibrylator musi być szczelna i  chroniąca urządzenie przed warunkami atmosferycznymi (w przypadku gabloty umieszczonej na zewnątrz budynku) oraz odporna na uderzenia i akty wandalizmu zgodnie z normą IK 10 (w przypadku wszystkich gablot).

13.

W przypadku gabloty w lokalizacji określonej w pkt. 15 ppkt. 1a), gablota musi być wyposażona w moduł grzewczy pozwalający utrzymać dodatnią temperaturę urządzenia przez 24 godziny. Zamawiający udostępni źródło energii do docelowego miejsca instalacji defibrylatora. Montaż leży po stronie Wykonawcy.

14.

Gablota wyposażona w moduł GSM informujący o otwarciu gabloty za pomocą wiadomości tekstowej SMS – minimum dwa numery telefonów.

15.

1. Montaż gablot z defibrylatorem na ścianie budynku w następujących lokalizacjach:

a) Mazurskie Centrum Sportów Lodowych, Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 7 d (gablota całoroczna)

b) Ekomarina Giżycko, ul. Dąbrowskiego 14 (gablota sezonowa, bez systemu grzewczego).

2. Montaż gablot z defibrylatorem wewnątrz budynku w następujących lokalizacjach:

a) Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1 – kasa

b) Pływalnia Kryta MOSIR, ul. Sikorskiego 3 c

c) Urząd Miejski, al. 1 Maja 14

d) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Mickiewicza 35

3. Dostawa defibrylatora przenośnego z funkcją treningową na potrzeby Straży Miejskiej.

16.

Gabloty do przechowywania defibrylatorów powinny być oznakowane symbolem AED (zgodnie z przyjętym międzynarodowym oznakowaniem defibrylatorów).

17.

Obowiązkowe przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego 21 pracowników wyznaczonych do obsługi urządzenia. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby, które mogą prowadzić szkolenia z zakresu pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o państwowym ratownictwie medycznym. Sprzęt szkoleniowy i niezbędne materiały potrzebne do nauki obsługi urządzeń AED zapewnia Wykonawca. Termin szkolenia po uzgodnieniu z Zamawiającym po montażu urządzeń.

 *******************************************************************************

 

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Znak postępowania: CPUIS.0710.23.19

……………………………………………….

Miejscowość, data

Wykonawca:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

                                                                                    

Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Ul. Sikorskiego 3 b

11-500 Giżycko

NIP: 845-19-51-457

 

Oferta cenowa

w nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego usługi dostawy i montażu defibrylatorów AED, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

Netto: ……………………………………………………….. zł

słownie: ..........……………………….………………………………………………… zł

VAT: …………… ……………………………………………. zł

słownie: ………………………………………………………………………………  . zł

Brutto: ………….………………………………………….. zł

słownie: ……… ……………………………………...………………………………. zł

  1. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem, w tym dostarczenie defibrylatorów, montaż we wskazanych lokalizacjach i przeszkolenie pracowników.
  2. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, licencjami,  wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.
  3. Oświadczam, że:

- zapoznałem/-am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

  1. Oświadczam, że jestem/  nie jestem płatnikiem podatku VAT.
  2. 5.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: 24.05.2019.
  3. Termin związania ofertą: 30 dni

 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..

tel. ………………………………………………………………………….………..

e-mail:………………………………………………………………………………

 

 

podpis osoby upoważnionej: ……………………………………………………..

 

 

***********************************************************************************************

 

Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, tel (87) 429 13 36, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2)      Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w sprawach dotyczących przetwarzania danych;

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż defibrylatorów w trybie zapytania ofertowego oraz art. 6 ust. 1 b RODO (podjęcie czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy) w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy w przypadku wybrania Pani/Pana oferty;

4)      odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja zgodnie z art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986), w związku z wystąpieniem o dostęp do informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy, nie której jednak niż do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń;

6)      podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, konsekwencją niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w procesie zamówienia publicznego;

7)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

8)      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;

9)      w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania danych, dostępu do danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, żądania usunięcia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu złożenia wniosku o realizację praw należy zgłosić się do Inspektora Ochrony Danych lub Administratora;

10)   ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem.

 

 

Jesteś tutaj: