Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Konkurs plastyczny na plakat profilaktyczny - do 5.11.2018

 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku zaprasza uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół średnich do udziału w konkursie profilaktycznym na wykonanie plakatu profilaktycznego.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE PLAKATU PROFILAKTYCZNEGO

 

§ 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

§ 2

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół średnich z terenu miasta Giżycka.

 

§ 3

Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu związanego z profilaktyką uzależnień.
 2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany w formacie A3 dowolną techniką.
 3. Powierzchnia plakatu powinna być równa, bezwgłębień, załamań i odstających elementów.
 4. Autor projektu sam decyduje o treści hasła umieszczonego na plakacie.
 5. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres i numer telefonu, nazwę szkoły, do której uczęszcza.
 6. Prace należy złożyć w biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku , Al. 1 Maja 14 w terminie do 5 listopada br. W przypadku przesłania pracy konkursowej decyduje data stempla pocztowego. Prace, które wpłyną po określonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4

Przebieg konkursu

 

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
 2. Komisja oceniać będzie:

-        zawartość merytoryczną

-        kreatywność, oryginalność i pomysłowość

-        formę estetyczną pracy

 1. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych:
 • uczniowie  szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi
 • uczniowie szkół średnich
 1. Nagrodą główną w konkursie jest profesjonalny wydruk plakatu oraz opublikowanie    go w formie kalendarza na rok 2019, który zostanie przekazany do szkół, ośrodków zdrowia, instytucjom promującym zdrowie itp.

5.  Lista nagrodzonych będzie dostępna w biurze CPUiS (tel. 87 429-13-36 ) oraz na    stronie internetowej  www.centrumprofilaktyki.pl

 

§ 5

Uwagi końcowe

 1. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 2. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka

biorącego udział w konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

                                                                    

 

 

                                                  

                                                                                     Załącznik nr 1

 

 

OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym w zakresie: imię i nazwisko autora, wiek autora oraz imię i nazwisko rodzica / opiekuna.

 

                                                                                                                               ………………………………..………………

                                                                                                  data i podpis rodzica / opiekuna

 

 

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej wizerunku mojego dziecka / mojego podopiecznego w formie fotografii, nagrań lub innych form utrwalania wizerunku dla celów związanych z promocją działalności Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie .Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.
Akceptuję regulamin konkursu.                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                ……………………………………………
                                                                                                                            

                                                                                    data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

Jesteś tutaj: