Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Nabór kandydatów do Rady Seniorów - do 7.05.2018

Burmistrz Miasta Giżycka ogłosił nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Giżycko.

Zgodnie z Uchwałą nr XLIX/8/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2018 r.  w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Giżycko oraz nadania jej statutu   Rada wybierana jest spośród osób zamieszkujących teren Gminy Miejskiej Giżycko zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych,  w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, a także grup nieformalnych skupiających osoby starsze lub działających na ich rzecz, prawo zgłoszenia kandydata do Rady ma także grupa co najmniej 20 osób, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.

Kandydatami na członków Rady mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia  i zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.

Szczegółowe zasady naboru kandydatów na członków Rady Seniorów, kandydatów do Komisji Wyborczej oraz przedstawicieli na Walne Zgromadzenie (wyborcze) określa Zarządzenie Burmistrza http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/418537/zarzadzenie_nr_6032018_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_18042018

Zgodnie z Zarządzeniem , warunkiem zgłoszenia kandydata jest wypełnienie stosownego formularza dostępnego na stronie BIP..

Nabór kandydatów rozpoczyna się 20 kwietnia 2018 r.  i upływa z dniem 7 maja 2018 r. Dokumenty należy składać w biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień  i Integracji Społecznej w Giżycku, al. 1 Maja 14 do godz. 15.30 w dniu 4 maja 2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów).

Informacje o kandydatach zawarte w zgłoszeniu będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Giżycko terminem Walnego Zebrania, a także do wglądu biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

Niekompletne zgłoszenie kandydata do Rady podlega odrzuceniu.

Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych z terenu Gminy Miejskiej Giżycko może zgłosić do ośmiu kandydatów do Rady spośród swoich członków.

W przypadku  naboru członków do Komisji Wyborczej Rady Seniorów Miasta Giżycka, zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach określonych w załączniku nr 4 Zarządzenia wraz  z oświadczeniem kandydata w terminie od 20 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2017 r. do godz. 15.30   w biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień  i Integracji Społecznej w Giżycku (decyduje data wpływu dokumentów).

Dodatkowo prowadzony jest nabór na przedstawicieli na Walne Zebranie.

Uczestnikami Walnego Zebrania są osoby zgłoszone  spośród podmiotów działających na rzecz osób starszych przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty  prowadzące  uniwersytety trzeciego wieku, a także grupy nieformalne skupiające osoby starsze lub działające na ich rzecz lub 20-osobowej grupy osób starszych, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Giżycko. Każdy z podmiotów określonych w pkt. a  ma prawo otrzymania 1 mandatu do głosowania.Zgłoszenie przedstawiciela na Walne Zgromadzenie zawierające imię, nazwisko i dane kontaktowe powinno nastąpić pisemnie do dnia 21.05.2018 r. do biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

Przedstawiciel na Walne Zgromadzenie nie może być jednocześnie kandydatem do Rady Seniorów.

Walne Zgromadzenie (wyborcze) odbędzie się w dniu 28 maja 2018.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów. W sprawie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Ewą Ostrowską tel. 87 429 13 36.

 

 

 

Jesteś tutaj: