Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Konkurs na plakat profilaktyczny - do 10.11.2017

KONKURS PROFILAKTYCZNY

 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku zaprasza uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół średnich do udziału w konkursie profilaktycznym na wykonanie plakatu profilaktycznego.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE PLAKATU PROFILAKTYCZNEGO

 

§ 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

§ 2

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół średnich z terenu miasta Giżycka.

 

§ 3

Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu związanego z profilaktyką uzależnień.
 2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany w formacie A3 dowolną techniką.
 3. Powierzchnia plakatu powinna być równa, bez wgłębień, załamań i odstających elementów.
 4. Autor projektu sam decyduje o treści hasła umieszczonego na plakacie.
 5. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres i numer telefonu, nazwę szkoły, do której uczęszcza.
 6. Prace należy złożyć w biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku , Al. 1 Maja 14 w terminie do 10 listopada br. W przypadku przesłania pracy konkursowej decyduje data stempla pocztowego. Prace, które wpłyną po określonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4

Przebieg konkursu

 

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
 2. Komisja oceniać będzie:

-        zawartość merytoryczną

-        kreatywność, oryginalność i pomysłowość

-        formę estetyczną pracy

 1. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych:
 • uczniowie  szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi
 • uczniowie szkół średnich
 1. Nagrodą główną w konkursie jest profesjonalny wydruk plakatu oraz opublikowanie    go w formie kalendarza na rok 2018, który zostanie przekazany do szkół, ośrodków zdrowia, instytucjom promującym zdrowie itp.

5.  Lista nagrodzonych będzie dostępna w biurze CPUiS (tel. 429-13-36 ) oraz na stronie internetowej  www.centrumprofilaktyki.pl

 

§ 5

Uwagi końcowe

 1. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 2. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu.
 4. Do pracy konkursowej należy załączyć poniższe oświadczenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Oświadczenie dla uczestnika

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………

zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………….

w związku z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………….

w celach związanych z konkursem na plakat profilaktyczny.

 

 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                      (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Jesteś tutaj: