Subskrybuj
Zapraszamy do skorzystania z naszego newslletera.
captcha 
Będziemy powiadamiać Ciebie o nowościach na stronie.

Konkurs na organizację profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych - do 5.10.2017

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

w Giżycku

ogłasza konkurs na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.

 

Konkurs skierowany jest do nauczycieli ze szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół średnich z terenu miasta Giżycka.

 

  1. Zadanie może być realizowane w różnych formach zapewniającym dzieciom

 i młodzieży inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla przeciwdziałania uzależnieniom poprzez organizację:

 

-programów radzenia sobie ze stresem i agresją, warsztatów kształtujących postawy asertywne, zajęć związanych z źródłami i skutkami nałogów, organizację warsztatów zakończonych powstaniem spektakli profilaktycznych.

- edukacji w zakresie odpowiedzialności karnej za wytwarzanie, posiadanie

 i nakłanianie do spożycia  środków odurzających i substancji psychoaktywnych.


- edukacji w zakresie stosowania dopalaczy.

 

2. Termin realizacji zadania :

16.10. 2017 r. do 15.12.2017 r.

 

3. Cel realizacji zadania:

 

1. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i  możliwości zapobiegania zjawisku.

2. Informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, a także o jej skutkach.
3. Umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w zajęciach promujących

zachowania prozdrowotne dotyczące profilaktyki uzależnień w zakresie narkomanii.

 

4. Do oferty należy dołączyć program profilaktyczny, w którym należy uwzględnić:

1. Tytuł programu

2. Cel realizacji zadania

3. Datę rozpoczęcia i zakończenia programu

4.  Liczbę dzieci i młodzieży, która skorzysta w wyniku realizacji programu.

5. Wymierne rezultaty, które powstaną w wyniku realizacji programu

6. Opinię dyrektora szkoły o przydatności programu do realizacji w placówce.

7. Wnioskowaną kwotę na realizację programu, z uwzględnieniem stawki godzinowej brutto za pracę nauczyciela /pedagoga.

 

5. Termin składania ofert:

Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „organizacja zajęć pozalekcyjnych  dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych” należy składać w biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w terminie do 5.10.2017 r. do godz. 15.30. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia  13.10.2017 r.

6. Informacje dodatkowe:

Z realizatorami programów zostaną podpisane umowy zlecenia. Informacja o wynikach rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz www.centrumprofilaktyki.pl

 

Informacje dodatkowe dotyczące konkursu można uzyskać w biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Al. 1 Maja 14, tel. 87 429 13 36.

Giżycko, 2017-09-20

 

 

Jesteś tutaj: